AVVIZI - IT-TIENI HADD TA’ MATUL IS-SENA - 17 ta' JANNAR 2016


IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-membri tal-Kummissjoni Djakonija u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IS-SIBT
Fil-knisja Arcipretali ta’ San Pawl Nawrafgu, il-Belt fil-5.30 p.m. tibda ic-cerimonja li matulha Dun Stefan Galea jigi investit Kanonku Onorarju. Nifirhulu.

IL-HADD
Ghall-quddiesa tad-9.30 a.m. qed nistiednu lill-Adoloxxenti li ser jircievu l-Grizma tal-Isqof din is-sena kif ukoll lill-genituri taghhom; dawn se jweghdu li jikkoperaw bis-shih mal-ketekisti fil-formazzjoni ta’ wliedhom bi preparazzjoni ghal dan is-Sagrament.


NOTI

Matul din il-gimgha is-sacerdoti taghna jkomplu bil Family Visits fiz-zona ta’ Birguma u San Pawl tat-Targa. Xieraq li possibilment il-membri tal-familja jkunu prezenti.

Nhar it-Tlieta, 26 ta’ Jannar, is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw Coffee Morning b’risq ir-restawr tal-knisja tal-kuncizzjoni; biljetti jinkisbu minghand is-sorijiet stess.

Nhar il-Hadd 31 ta’ Jannar ser norganizzaw high tea  u tombola fl-oratorju mis-2.30 p.m. il-quddiem; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


Nitolbu ghar-ruh: Victoria Vella u Victor Mizzi; Aghtihom o Mulej .....     

L-AĦĦAR POSTS