AVVIZI - SOLENNITA’ TA’ CORPUS - 7 ta' GUNJU 2015

 
IL–HADD
Niccelebraw is-Solennita ta’ Corpus.
Fil-5.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bis-Sagrament;
imheggin ilkoll niehdu sehem. Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

IT-TLIETA
Wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il- Buffet Breakfast.  Nghidu grazzi lill-grupp tal-fund raising ghall-hidma tieghu.

L-ERBGHA
Jibdew il-kwaranturi fil-parrocca taghna; wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. Nesponu lil Gesu’ Ewkaristija sa 12.00 p.m. u mill-4.45 p.m sal-quddiesa ta’ filghaxija; imheggin insibu hin biex nigu naduraw lil Gesu’.

IL-HAMIS
Ikomplu il-kwaranturi fil-parrocca taghna; wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. Nesponu lil Gesu’ Ewkaristija sa 12.00 p.m. u mill-4.45 p.m sal-quddiesa ta’ filghaxija; imheggin insibu hin biex nigu naduraw lil Gesu’.

IL-GIMGHA
L-ahhar gurnata tal-kwaranturi fil-parrocca taghna; wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. Nesponu lil Gesu’ Ewkaristija sa 12.00 p.m. u mill-4.45 p.m sal-quddiesa ta’ filghaxija; imheggin insibu hin biex nigu naduraw lil Gesu’.

IL-HADD
Il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-Maghmudija.

Filghaxija niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu’;

Infakkrukom li minn Gunju sa Settembru il-quddies ta’ nhar ta’ Hadd filghaxija jkun fil- 5.30 p.m. u 6.30 p.m.

Dawk it-tfal minn 7 snin il-fuq u jixtiequ jinghaqdu mal-Kor tat-tfal Pueri Cantores ghandhom ikellmu lill-Arcipriet. Inheggu partikolarment lil dawk li ghamlu l-ewwel tqarbina biex jissiehbu f’dan il-kor fejn jinghataw tahrig vokali, muzikali kif ukoll spiritwali.


L-AĦĦAR POSTS