AVVIZI IT – 13 IL-HADD TAS-SENA - 28 ta' GUNJU 2015

 
IT-TNEJN

29 ta’ Gunju; Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl;
Ghalkemm mhemmx obbligu, xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa; il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ xoghol.

L-ERBGHA

1 ta’ Lulju; issir it-tifkira liturgika tal-Beatu Malti Nazju Falzon.

IL-GIMGHA

Fis-6.00 p.m jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-membri tal-kunsill parrokkjali u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT

Fl-oratorju mit-8.00 p.m. il-quddiem tibda pasta night b’risq xoghol volontarju fir-Rumanija li se jaghmlu zghazagh mill-parrocca taghna f’Awwissu li gej; aktar dettalji mis-sagrestija.

NOTI :

Infakkrukom li  sal-Hadd li gej fil-kunvent tas-sorijiet Dumnikani hemm bazaar b’risq ir-restawr tal-knisja tal-Kuncizzjoni; il-hin ikun; mit-8.30 a.m. sa 12.00 p.m u mill-4.00 p.m. sas-7.30 p.m.

Il-kappella tal-Adorazzjoni ta’ sta’ Marija tax-Xaghra se tkun maghluqa ghax-xhur tas-sajf; terga tiftah fl-14 ta settembru. Nghidu grazzi lil min jaghti servizz f’din il-kappella.

Nhar l-Erbgha 8 ta’ Lulju ser norganizzaw coffee morning fl-oratorju; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. biljetti jinkisbu minghand il-helpers tal-fund raising nhar il-Gimgha 3 u nhar it-Tnejn 6 ta’ Lulju mill-Annexxe, mill-5.30 p.m. sas-7.00 p.m.

Is-Socjeta tad-Duttrina ser torganizza Gimgha ta’ Taghlim fil-Museum tas-subien bejn is 6 u l- 10 ta’ Lulju fis-7.00 p.m. kulhadd huwa mistieden.

Ghad fadal ftit postijiet ghal min jixtieq jigi l-Pellegrinagg ghal-Lourdes fil-5 ta’ awissu; il-bookings jaghlqu nhar il-Hadd li gej 5 ta’ Lulju.


L-AĦĦAR POSTS