AVVIZI - TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI) - 17 ta' MEJJU 2015

 
IL–HADD
Il-Kummissjoni Zghazagh fi hdan is-Socjeta Muzikali Peace se torganizza sessjoni tal-ghoti tad-demm fil-kazin bejn it-8.30 a.m. u s-1.00 p.m. Hudu maghkom il-karta tal-identita.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. Fil-parrocca jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxi mill-Koppji Mizzewga tal-Azzjoni Kattolika.

Fil-knisja ta’ Sarria l-Furjana fis-6.30 p.m. se jkun hemm laqgha ta’ talb ghall-ghaqda fost l-insara.

IL-GIMGHA
Fl-okkazzjoni tal-festa ta’ Sta Rita fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. se jkun hemm quddiesa ghar-romol tal-parrocca taghna.

Nitolbu ghar-ruh: Vincenza Cassano, u Neville Gatt; Aghtihom o Mulej .....

Infakkru li :-

Matul ix-xahar ta’ Mejju, kull nhar ta’ Erbgha, il-membri tal-Legjun ta’ Marija ser jghidu ir-ruzarju fil-pubbliku; fejn il-kappella ta’ Sta Lucija fis-6.00 p.m. u
fejn il-Kappella ta’ San Pawl tat-Targa fis-6.30 p.m.  min jista tajjeb li jinghaqad maghhom.

Ic-celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-Museum se ssir nhar is-Sibt 30 ta’ Mejju fil-knisja parrokkjali fil-5.00 p.m;

ghat-tfal tas-Sghajtar se ssir fil-knisja parrokkjali nhar il-Hadd 31 ta’ Mejju fl-10.30 a.m.

L-AĦĦAR POSTS