AVVIZI IL- 5 HADD TAL-GHID 3 ta' MEJJU 2015


 


IL-HADD
Niccelebraw il-Festa ta’ San Guzepp.
Fil-5.00 p.m. jkollna quddiesa bil-kant u bl-omelija u wara tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa ta’ San Guzepp; imheggin niehdu sehem, specjalment il-fratelli.

Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fil-knisja tal-Familja Mqaddsa fis-Sghajtar.

IT-TNEJN
Min jixtieq jattendi ghall-attivita ta’ Jum l-Omm li se ssir nhar il-Hamis 7 ta’ Mejju, ghandu jixtri l-biljett mill-Annexxe bejn il-5.30 p.m. u s-7.00 p.m.

IL-HAMIS
Fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm fl-Oratorju filghodu se jkun hemm hin ghal kafe u tombola kif ukoll ikla. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxi mill-grupp tal-Hniena Divina.

IL-GIMGHA – 8 ta’ MEJJU
Festa tal-Madonna ta’ Pompej.
Fil-11.00 a.m. jinghad ir-ruzarju,
Fil-11.30 a.m. Quddiesa, tinghad is-supplika lill-Madonna u Barka Sagramentali.

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gorg Preca il-quddiesa tas-6.30 p.m. se tkun animata mill-membri tal-Museum.

IL–HADD
Il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

Illum hija l-ahhar gurnata tal-bazaar li hemm bhalissa fl-annexxe; nghidu grazzi lill-organizzaturi u dawk kollha li ghenu fih.

Matul ix-xahar ta’ Mejju, kull nhar ta’ Erbgha, il-membri tal-Legjun ta’ Marija ser jghidu ir-ruzarju fil-pubbliku; fejn il-kappella ta’ Sta Lucija fis-6.00 p.m. u
fejn il-Kappella ta’ San Pawl tat-Targa fis-6.30 p.m.  min jista tajjeb li jinghaqad maghhom.

Filwaqt li napprezzaw li uhud minnkom taghtuna elemozina sabiex noffru quddies b’suffragju ghall-familjari mejtin taghkom; biss ikun hafna ahjar jekk tinfurmawna  minn xhur qabel fl-liema dati tixtiequ li jsir il-quddies.

Ic-celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-Museum se ssir nhar is-Sibt 30 ta’ Mejju fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00 p.m;
Ghat-tfal tas-Sghajtar se ssir fil-Knisja Parrokkjali nhar il-Hadd 31 ta’ Mejju fl-10.30 a.m.

Nitolbu ghar-ruh: Joyce Falzon: Aghtiha o Mulej .....


L-AĦĦAR POSTS