AVVIZI - IT- 3 HADD TAL-GHID - 19 ta' APRIL 2015


IL-HADD
Il-knisja f’Malta ticcelebra Jum il-Karita; fil-quddies kollu ssir gabra specjali b’risq il-hidmiet u d-djar ta’ karita li l-knisja ghandha f’Malta. Mal-bibien tal-knisja se jkun hemm ukoll kaxxi apposta biex fihom npoggu oggetti tal-ikel.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin  u
Fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IS-SIBT
Jiftah il-bazaar fl-annexxe tal-knisja; napprezzaw jekk f’dawn il-granet iggibulna fajjenza, hwejjeg godda, preserves, kotba biex jinbieghu fil-bazaar li jibqa miftuh sat-3 ta’ Mejju mit-8.00 sa 12.00 p.m u mill- 5.00 p.m. sas 7.00 p.m.

Il-gbir li sar b’risq il-festi li ghaddew kien ta’ € 3260. Grazzi tal-generozita taghkom.

Min ghandu l-hwejjeg li bihom ha sehem fil-purcissjonijiet li ghaddew jekk jogghbu jaghtihom lura f’dawn il-granet.

L-ahhar zviluppi dwar ic-cimiterju;  ix-xoghol fuq il-hitan huwa kollu lest; qed isir xoghol ta’ manutenzjoni fuq il-hadid; qed tkompli tigi studjata l-problema tal-ilma; hadna sample tieghu minn diversi oqbra u mill-giebja u qed isir analizi fuqhom.


Nitolbu ghar-ruh: Giovanna Bezzina, Patri Anton Azzoppardi S.J., Guzeppi Attard, Carmen Fenech. Aghtihom o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS