AVVIZI - IT- 2 HADD TAL-GHID - 12 ta' APRIL 2015IL-HADD
Qeghdin niccelebraw il-Festa tal-Hniena Divina;
Fil-5.00 p.m. illejla fis-Santwarju taghha jkun hemm Adorazzjoni u Quddiesa.

L-ERBGHA
Il-kunsill lokali ser jorganizza laqgha ghall-persuni b’dizabilita dwar is-servizzi offruti mill ETC.
Il-laqgha se ssir fis-sala tal-kunsill u tibda fis-6.00 p.m.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-Kummissjoni Djakonija u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fl-oratorju fis-7.30 p.m. se jkun hemm laqgha ta’ thejjija ghall-gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur. Din hija parti mit-thejjija ghal min se jiccelebra zwieg nisrani.

IS-SIBT
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. se jkun hemm laqgha ta’ formazzjoni ghall-koppji mizzewga bit-tema:
L-Impatt tas-Socjeta fuq il-Familja.

IL-HADD
Il-knisja f’Malta ticcelebra Jum il-Karita; fil-quddies kollu ssir gabra specjali b’risq il-hidmiet u d-djar ta’ karita li l-knisja ghandha f’Malta. Mal-bibien tal-knisja se jkun hemm ukoll kaxxi apposta biex fihom npoggu oggetti tal-ikel.

Nixtieq nghid grazzi lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom fl-organizzazzjoni u fit-twettiq tal-festi li ghadna kemm iccelebrajna kemm fil-knisja kif ukoll barra. Ir-rizultati jitkelmu wahedhom.


L-AĦĦAR POSTS