AVVIZI HADD IL-PALM 29 ta' MARZU 2015


 

IL-HADD – 29 ta’ MARZU
Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa.
Il-hin tal-quddies ikun hekk; fis-6.00 a.m. 7.00 a.m. 8.00 a.m.
Fid-9.00 a.m. ningabru hdejn il-knisja ta’ Sta Lucija; isir it-tberik tal-palm u taz-zebbug u nimxu processjonalment lejn il-knisja fejn titkompla quddiesa kantata solenni. Imheggin ilkoll niehdu sehem.

L-ERBGHA – 1 ta’ APRIL
Fil-knisja parrokkjali fis-7.30 p.m. il-kor Iubilate Deo se jtella serata ta’ kant u riflessjonijiet marbuta mal-Gimgha Mqaddsa. Kulhadd huwa mistieden. 

IL-HAMIS – 2 ta’ APRIL
Jum it-Twaqqif tal-Ewkaristija u tas-Sacerdozju.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni li matulha isir ir-rit tal-hasil tar-riglejn;
wara t-Tqarbin issir Purcissjoni bis-Sagrament lejn l-Artal tar-Reposizzjoni.
Fit-8.30 p.m u fid-9.30 p.m. ikollna l-Visti u
fl-10.30 p.m. Adorazzjoni sal-11.00 p.m.

IL-GIMGHA – 3 ta’ APRIL
Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu; obbligu ghas-Sawm u Astinenza.
Fis-6.30 a.m. u fis-7.30 a.m. jkollna Visti; fit-8.30 a.m.nirrecitaw is-Salmi.
Fl-9.45 a.m. riflessjonijiet ghat-tfal.
Fl-10.45 a.m. jerga jkollna l-Visti.
Fis-2.00 p.m. fl-Oratorju jkun hemm celebrazzjoni ghar-reffiegha u l-personaggi.
Fit-3.00 p.m. tibda t-Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu. Imheggin niehdu sehem.
Fil-5.30 p.m. tibda hierga l-Purcissjoni.

IS-SIBT – 4 ta’ APRIL
Fit-8.00 p.m. Tibda l-Funzjoni tal-Vgili tal-Ghid li tinkludi s-sagrament tal-maghmudija.
Qabel il-kant tal-glorja ninawguraw u nbierku l-istatwa l-gdida tal-Irxoxt.


IL-HADD – 5 ta’ APRIL
Il-Qawmien ta’ Gesu mill-mewt;
Filghodu il-quddies ikun bhas-soltu.
Filghaxija l-programm ikun hekk; fil-5.00 p.m. quddiesa kantata solenni u
fis-6.00 p.m. tohrog il-Purcissjoni.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir xorta wahda.

Napprezzaw jekk sa nhar l-Erbgha iggibulna fjuri bojod u weraq tal-belladona ghal-artal tar-reposizzjoni.

Il-Bazaar li jmiss se jsir bejn il-25 ta’ April u 3 ta’ Mejju.

Id-distributuri tal-Flimkien huma mitluba biex jidhlu fl’Annexe ghal harga t’ April.

Nitolbu ghar-ruh: Hector Said, Maria Dolores Ciappara, Carmela Camilleri  Aghtihom Mulej il-.....

L-AĦĦAR POSTS