Saturday, December 27, 2014

MERHBA - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :- 


L-Ewwel Messagg tal-Arcipriet Dun David Gauci

 Gheziez, 

Dan huwa l-ewwel messagg tieghi lilkom ilkoll il-familji li toqghodu f'din il-parrocca ghaziza taghna tan-Naxxar, iddedikata lit-twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija - il-Bambina.

Qed jaslilkom kwazi fil-bidu ta’ xahar gdid ta' sena gdida minn Arcipriet gdid. Irrid min hawn f'isimkom irrodd hajr lill-predecessuri tieghi li hadmu f'din il-parrocca matul is-snin. Irrid min hawn insellem personalment lil kull wiehed u wahda minnkom.

Il-quddiem ikollna cans niltaqghu f'diversi okkazzjonijiet.
Ix-xewqa tieghi hi li nghinkom ilkoll, u jien maghkom, ninbnew f'komunita` ta’ fidi, tama u imhabba. U hsiebi jmur lejn kull membru ta’ din il-komunita` parrokkjali; miz-zghar taghna sal-anzjani taghna; tislima specjali tmur lejn dawk li jhossuhom imwarrbin, dawk li huma wehidhom, il-morda taghna.

Irrid inkun qrib ta’ dawk li huma fil-periferija; fil-periferija nifhem nghid mhux biss dawk li joqghodu fiz-zoni tas-Sghajtar u ta’ San Pawl tat-Targa u Birguma; dawk ukoll; imma fil-periferija qed nifhem (anke kif inhi ix-xewqa tal-Papa Frangisku) inkun qrib ta' dawk li jhossuhom il-boghod mill-knisja.

Ghax kif tafu intom stess, tista tkun tghix taht il-kampnar tal-knisja u xorta wahda thossok il-boghod minnha.

Insellem lill-familji kollha li joqghodu fil-qalbha tar-rahal taghna tan-Naxxar.

Ix-xewqa tieghi hi li inkun tassew raghaj tal-merhla kbira afdata f'idejja u li bil-kelma u bl-ezempju ikolli tassew fuqi ir-riha tan-naghag.

Minn qalbi nawgura sena mimlija barka fil-Mulej u Marija Bambina tkun maghna.


Fr David Gauci


*********************************
                               
                                                                      
PARROCCA NAXXAR                        
27 ta’ Dicembru 2014
IL-FAMILJA MQADDSA
AVVIZI                                                           


HADDTNEJNTLIETAERBGHA

31 ta’ Dicembru: l-ahhar jum tas-sena;
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu;
Filghaxija fil-5.00 p.m. jkollna quddiesa bl-omelija
u fis-6.00 p.m. jkollna Koncelebrazzjoni Solenni bil-kant tat-Te Deum u nispiccaw bil-Barka Sagramentali.1 ta’ Jannar:
Solennita ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paci;
Hija festa kmandata ghalhekk hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies; il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’Hadd biss l-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 a.m.
il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun Solenni bil-kant tat-Te Deum.
Il-hin tal-quddies filghaxija jkun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

Id-dar tal-Provvidenza se tkun miftuha ghall-pubbliku mill-10 a.m. il-quddiem biex izur dan il-kumpless u jkun jista jaghti id-donazzjoni tieghu.


GIMGHA
SIBT


HADDNiccelebraw il-festa tal-Epifanija.

Dawk li jqassmu il-magazine Flimkien ghandhom jidhlu fis-sagrestija sabiex jigbru l-kopji taghhom ghax xahar ta’ Jannar.


                                                                           

*************************
RITRATTI
KONCELEBBRAZZJONI TA' RADD TA' HAJR MILL-ARCIPRIET
REV. KAN. EVAN CARUANA - 14 ta' DICEMBRU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara bosta ritratti ohra************************

RITRATTI TAL-KUNCERT TAL-MILIED
15 ta' DICEMBRU 2014
KOR JUBILATE DEO U PUERI CANTORES
u L-MALTA PHILARMONIC ORCHESTRA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara bosta ritratti ohra

***************************************


L-AVVENT FIL-PARROCCA TAN-NAXXAR 2014

Din is-sena l-Avvent bi tħejjijja għall-miġja tal-Mulej Ġesu’ se jibda l-Ħadd 30 ta’ Novembru u jispiċċa l-Erbgħa 24 ta’ Dicembru qabel il-quddiesa tal-Vġili.  F’dan iż-żmien il-parroċċa tagħna qed toffrilek dawn l-opportunitajiet:

Fil-Ħdud tal-Avvent: 29 ta’ Novembru; 7, 14, 21 ta’ Diċembru, jitkanta t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum (il-Lawdi) mas-saċerdoti tal-parroċċa fil-knisja parrokkjali fit-8.00am.  Ikun hemm folji apposta biex kulħadd jipparteċipa.

Se jibdew jitqassmu l-folji b’talb u salmi meħudin mill-Uffiċċju Divin sabiex il-familja tqaddes il-Jum tal-Ħadd.  Barra l-quddiesa, il-familji huma mħeġġa jinġabru f’diversi ħinijiet tal-ġurnata tal-Ħadd biex jitolbu flimkien f’darhom.  Din hi inizjattiva li l-parroċċa qed tieħu fl-okkażjoni tas-Sinodu tal-Familja.

Fil-knisja parrokkjali hemm l-envelopes għar-rigal li se nagħtu lid-Dar tal-Anzjani Familja Mqaddsa fi żmien il-Milied.  Tistgħu tieħdu envelope u tirritoranawh bl-offerta tagħkom fis-sagristija.


***************************** 
L-AHHAR MESSAGG TAL-ARCIPRIET  
Rev. EVAN CARUANA 

Gheziez,
Din hi l-ahhar darba li qed nikkomunika maghkom qabel ma ghada ntemm il-ministeru tieghi wara hdax-il sena Arcipriet ta’ din il-parrocca ghaziza. 

Kif konna habbarna xi zmien ilu fl-okazzjoni tas-Sinodu tal-Familja li beda jiltaqa’ din is-sena f’Ruma u se jkompli f’Ottubru li gej, kif ukoll, fiz-zmien tal-Avvent, il-parrocca qed toffri dan it-talb għall-familja kollha sabiex inqaddsu ahjar il-jum tal-Hadd.

Diversi jaħsbu li hu biżżejjed il-quddiesa tal-Hadd imma min irid jiehu l-fidi tieghu nisranija b’aktar serjeta, ghandu jaghmel xi haga iktar. Il-Knisja qed tirrakkomanda li l-lajci, bhal ma jaghmlu s-sacerdoti, ghandhom jissiehbu maghha f’dak li jissejjah l-Ufficcju Divin...aghfas hawn

Dan jikkonsisti f’talb matul diversi hinijiet tal-gurnata. Ghalhekk bi pjacir qed inwasslilkom dan it-talb ghall-familja mehud mill-Ufficcju Divin tal-Knisja biex tghiduh flimkien. Tistghu tghidu parti minnu jew inkella kollu kemm hu.

Inheggigkom hafna biex il-jum tal-Hadd tqaddsuh mhux biss bil-quddiesa imma anke b’dan it-talb flimkien.

Jiena nawguralkom li l-familja taghkom tissahhah halli b’hekk ikollna familji aktar umani u aktar insara.

Nirringrazzjakom hafna tal-imhabba u apprezzament li dejjem urejtuni u nittama li tkomplu taghmlu l-istess mal-Arcipriet il-gdid.

Insellmilkom u nittama li narakom ghada l-Hadd 14 ta’ Dicembru fis-6.30 ghall-quddiesa ta’ radd il-hajr li jiena se niccelebra. Wara nsellmu lil xulxin fl-Oratorju.

Minn issa stess nawguralkom il-festi t-tajba.


Arcipriet Evan CaruanaGRAZZI TA' KOLLOX, GHAZIZ Fr EVAN - AHNA L-PARRUCCANI TAN-NAXXAR NIRRINGRAZZJAWK MINN QALBNA TA' DAK KOLLU LI GHAMILT MAGHNA U NACCERTAWK LI TKUN FIT-TALB TAGHNA - 

AWGURI MILL-ISBAH U L-FESTI TAJBA

***************************
Grupp ta' Abbatini mal-Arcipriet Fr Evan Caruana
photo by courtesy of Images Photo Studio

LAQGHA MAZ-ZEWG ARCIPRIETI

1 ta' DICEMBRU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollha


RITRATTI GRIZMA NOVEMBRU 2014

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

WIRJA FIL-MUZEW TAL-PARROCCA

ikklikkja fiq ir-ritratt u tara izjed ritratti

IKLA TA' RADD TA' HAJR LILL-ARCIPRIET 

Fr EVAN CARUANA
mill-KUNSILL PASTORALI PARROKKJALI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


************* 
28th December, 2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOVENA TAL-MILIED

Mill-15 ta’ Diċembru ‘l quddiem tibda n-Novena bħala tħejjija prossima għall-festa tal-Milied.  Fis-6.30pm quddiesa bi ħsieb dwar il-qari tal-ġurnata;
Il-Ħadd 21 ta’ Diċembru fid-9.30am quddiesa tan-Novena għat-tfal kollha animata mill-katekisti.  Il-ġenituri huma mħeġġa jattendu magħhom.
Il-Ħadd 21 ta’ Diċembru fil-11.00am quddiesa tan-Novena għall-familji kollha animata mill-Kummissjoni Familja.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ikklikkja fuq l-istampa u tara 'min Nieqa'


*******************
FEATURE IV
 ESPERJENZA FIR-RUMANIJA aghfas hawn


Bejn l-1 u s-17 ta’ Awwissu, grupp ta’ 14-il zghazugh u zaghzugha, il-parti kbira minnhom mill-parrocca taghna, marru Chitila qrib Bucharest biex jahdmu mas-Sisters ta’ Mother Tereza.

Huma gew wicc imb’ wicc ma’ realta’ li ma tantx jiltaqghu maghha f’ Malta.H}admu ma’ tfal b’dizabilta’ severa, drug addicts,  organizzaw kampijiet ghat-tfal tal-gypsies kif ukoll ghamlu xoghol ta’ maintenance fid-Dar tas-Sisters

Il-Hsieb hu li kull sena, grupp ta’ zghazagh mill-parrocca taghna jaghmlu esperjenza simili f’Chitila jew f’postijiet ohra.

aghfas fuq ir-ritratt u tara l-'feature' u ritratti ohra
***************** 

RITRATTI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 2014Ikklikkja fuq kull ritratt ta' hawn taht u tara r-ritratti kollha


HRUG TAL-ISTATWA MINN NICCA

 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO

 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO

 PREZENTAZZJONI TAT-TRABI LIL MARIJA BAMBINA

FESTA TAL-VITORJA MILL-ISTAT - IL-HADD 7 SETTEMBRU 

QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA

 QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA

PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA

PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L-ahhar jiem ta' thejjija ghall-Festa ta'
Marija Bambina 2014


Uhud mill-Abbatini fil-jum tan-Novena ddedikata lilhom

*********************************** 
SPECIAL  FEATURES DWAR IL-PARROCCA

Għall-benefiċju ta’ dawk li jaċċessaw il-website tagħna se nibdew ngħaddulkom xi features minn żmien għal żmien biex ikollkom ideja aħjar tal-ħidma tagħna fil-parroċċa.


Bħalissa, l-knisja Parrokkjali għandha mat-30 abbati jservi fiha. 
Huma jkollhom laqgħa ta’ formazzjoni umana u spiritwali kull nhar ta’ Sibt filgħodu kif ukoll attivitajiet soċjali li jgħinuhom jikbru kemm bħala persuni umani kif ukoll bħala insara tajbin.
Min irid idaħħal lit-tifel tiegħu bħala abbatini, ikellem lill-Arċipriet.

FEATURE I


Settur importanti mill-ħidma tal-parroċċa żgur li huma ż-żgħażagħ u l-pre-adoloxxenti. Dawn ir-ritratti juru xi ftit mill-ħidma li ssir miż-żgħażagħ tagħna........ikomplu aghfas hawn 

IKKLIKKJA FUQ IR-RITRATT BIEX TKABBAR U TARA R-RITRATTI L-OHRA 
****************************

ATTIVITA' TAZ-ZGHAZAGH U PRE-ADOLEXXENTI
WAQT 'LIVE-IN'
AGHFAS FUQ IR-RITRATT U TARA RITRATTI OHRA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FESTA TAL-QALB TA' GESU'
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohraFESTA TA' CORPUS DOMINI

Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

It-Tfal tal-precett - 14 u 15 ta' Gunju 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il-Pre-adolexxenti li se jaghmlu l-Grizma
Photo courtesy of  Mr. Charles MuscatIl-Pre-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Novembru li ġej miġburin flimkien għall-quddiesa ta’ nhar Pentekoste. Kienu preżenti ukoll il-ġenituri u l-parrini tagħhom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OLDER FEATURES

Messagg tal-Arcipriet (Is-Sibt 1 ta' Marzu 2014)
Dejjiema - Kortsija - Essenzjali.......aghfas hawnARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq... .......aghfas hawn

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq........ aghfas hawn

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance? 
continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


AN EXTRAORDINARY BOOK 
ABOUT 

by FR. JOHN CARUANA 
at MARINGA DIOCESE, BRAZIL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollhaikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha

ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

Tifkira Devozzjoni tal-Vergni Mqaddsa tad-Duluri 

ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha
 

IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti


Fost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar
jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’...........ikompli aghfas hawn


Restawr tal-altar ta' San Guzepp u ohrajn - aghfas hawn
************************ 


RITRATTI

Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju 
il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014 
aghfas fuq ir-Ritratt u tara r-ritratti kollha

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollha
KUNCERT MILIED
Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara ohrajn

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVIZI OHRA / OTHER NOTICES Ir-rettur tas-Santwarju Gesu’ Hniena Divina javza li l-quddiesa tat-8.30am qed ssir fis-Santwarju stess u mhux fil-Kappella ta' San Pawl tat-Targa.

...............................................    


Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia