PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 2013


PROGRAMM TA' CELEBRAZZJONIJIET
F’GIEH IT-TWELID TAL-VERGNI MARIJA
FIL-KNISJA ARCIMATRICI U ARCIPRETALI TAN-NAXXAR   
     SENA TAL-FIDI - 2013

Il-Hamis 22 ta’ Awwissu:
Fis-7.00pm Mument Flimkien ma’ Gesu’ fil-Knisja parrokkjali għall-Għaqdiet, Lajċimpenja
u kull min hu nteressat fejn isir talb, kant u adorazzjoni biex il-Festa li ġejja tħalli l-frott
mixtieq f’kull min jieħsehem fiha organizzata mill-Grupp Kariżmatiku.

ĦRUĠ TAL-ISTATWA MIN-NIĊĊA
L-Erbgha 28 ta’ Awwissu:
Fis-6.30pm quddiesa kantata fil-knisja Arċipretali.  Wara, kant tas-Salve u l-Antifona bis-sehem tal-Kor Iubilate Deo. Fit-7.45pm ħruġ tal-istatwa ta’ Marija Bambina fil-bieb prinċipali  tal-Knisja. Jingħad tifħir lil Marija u kant ta’ innijiet Marjani akkompanjati mill-Banda Peace tan-Naxxar.

NOVENA BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA
Mill-Hamis 29 ta’ Awwissu sal-Gimgha 6 ta’ Settembru:
Fis-6.00pm rużarju u kurunella. Fis-6.30pm quddiesa kantata. Wara Salve, Antifona u Barka Sagramentali. Il-predikatur tan-Novena se jkun ir-Rev. Dun Nikol Cachia, S.T.D.

Il-Hamis 29 ta Awwissu: F’12.00pm tindaqq Mota Solenni biex thabbar il-bidu tan-Novena tal-Bambina.  Fis-6.30pm quddiesa tan-Novena bis-sehem tal-Abbatini u l-Genituri taghhom u u dawk li jippartecipaw fl-Adorazzjoni fil-kappella ta’ Sta Marija tax-Xag]ra. Issir ukoll il-Vestizzjoni tal-Abbatini.  Jiehu sehem il-Kor Gaudete in Domino.

Il-Gimgha 30 ta’ Awwissu:  
Fis-6.30pm quddiesa tan-Novena għar-residenti taż-żoni tas-Sgħajtar, San Pawl tat-Tarġa, Birguma, Maghtab u l-Iklin, organizzata mill-Animaturi taż-Żoni.  Jieħu sehem il-Kor Gaudete in Domino.  Jikkoncelebraw ir-Rev. Kan Michael Agius, Rettur taz-Zona ta’ San Pawl tat-Targa u r-Rev. Dun Raymond Zammit, Rettur taz-Zona tas-Sghajtar.

Is-Sibt 31 ta’ Awwissu:
Fis-6.30pm quddiesa tan-Novena ghall-Familji.  Mistiedna b’mod specjali dawk li zzew[u mill-ahhar festa ’l hawn u dawk li qed jiccelebraw l-10, 25 u 50 sena ta’ zwieg nisrani kif ukoll dawk li gew joqghodu n-Naxxar ghall-ewwel darba.  Janimaw il-Kummissjoni Familja.  Dawk li jinsabu f’dawn il-kategoriji huma mitluba jibghatu sms fuq 79053779 jew e-mail: familja.naxxar@gmail.com
halli jkollhom post rizervat ghalihom u jippartezipaw fic-Celebrazzjoni.  Ikanta l-Kor Gaudete in Domino.

Il-Hadd 1 ta’ Settembru:
Fil-quddiesa tat-8.30am jippartecipaw iz-zghazagh taz-zewg kazini tal-baned Peace u Vittorja.
Il-quddiesa tal-11.00am tkun animata miz-zghazagh u l-pre-adolexxenti tal-parrocca.  Jiehu sehem il-Grupp Voca.
Fil-5.00pm quddiesa ghall-genituri li kellhom tarbija mill-ahhar festa ’l hawnWara ssir il-prezentazzjoni tat-trabi lil Marija Bambina u jinghataw tifkira.  Ikanta l-Grupp Muzikali Sghajtar.
Fis-7.00pm Koncelebrazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons Silverstru Magro OFM, Isqof u Vigarju Appostoliku f'Benghazi.  Ghaliha huma mistiedna s-sacerdoti u r-religjuzi li jahdmu jew li huma mill-parrocca tan-Naxxar.  Mistiedna wkoll  il-familjari tal-korijiet parrokkjali Iubilate Deo, Gaudete in Domino u Pueri Cantores u l-Emigranti li hawn fostna. Jiehu sehem il-Kor Iubilate Deo.

It-Tnejn 2 ta’ Settembru:
Fl-10.00am quddiesa ghall-Morda u dawk li jghixu fid-Djar tal-Anzjani fejn jigi amministrat is-Sagrament tal-Grizma ta-Morda, organizzata mil-Legion of Mary.
Fil-5.15pm quddiesa tal-Festa ghat-Tfal tal-parrocca organizzata mill-Kummissjoni Kateketika.  Wara t-tfal jinghataw tifkira.
Fis-6.30pm quddiesa tan-Novena bis-sehem tal-Anzjani u ta’ dawk li tilfu ‘l xi hadd ghaziz ghalihom mill-ahhar festa ‘l hawn kif ukoll ir-Romol, organizzata mill-Kummissjoni Djakonia.  Jiehu sehem il-Kor  Gaudete in Domino.

It-Tlieta 3 ta’ Settembru:
Fis-6.30pm Koncelebrazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Jose’ Bonello, OFM, Isqof Koadjutur ta’ Juticalpa fil-Honduras.  Huma mistiedna l-lajci impenjati kollha, il-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali u l-Kummissjonijiet, il-Kunsill Lokali, kazini u l-assoccjazzjonijiet kollha tan-Naxxar organizzata mill-Kummissjoni Liturgija.  Qabel il-quddiesa, fuq iz-zuntier se ssir celebrazzjoni marbuta mas-Sena tal-Fidi kif ukoll il-Mitt Sena mill-Bieb Maggur tal-Knisja, ta' PPio Cellini.   Jiehu sehem il-Kor Iubilate Deo.

L-Erbgha 4 ta’ Settembru: L-Ewwel jum tat-Tridu
Fis-6.30pm quddiesa kantata bil-priedka tat-Tridu. Wara Salve, Litanija, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-mużika. Imexxi il-Wisq Rev.du Dun Richard Borg, Arcipriet tal-Furjana.

Il-Hamis 5 ta’ Settembru: It-Tieni jum tat-Tridu
Fis-6.30pm quddiesa kantata bil-priedka tat-Tridu. Wara kollox bħall-jum ta’ qabel.
Imexxi ir-Rev.du Dun Raymond Toledo, Delegat tal-Arcisqof ghall-Parrocci.

Il-Gimg]a 6 ta’ Settembru: It-Tielet  jum tat-Tridu
Fis-6.30pm quddiesa kantata bil-priedka tat-Tridu. Wara kollox bħall-jum ta’ qabel.
Imexxi r-Rev.du Dun Stefan Galea, Vici Parroku

Is-Sibt 7 ta’ Settembru: Lejlet il-Festa
Fid-8.45am quddiesa bil-kant tat-Te Deum. Fl-aħħar titkanta l-Antifona.
Fil-5.30pm quddiesa u fis-6.30pm Tranżlazzjoni Solenni tar-Relikwija tal-Madonna mill-kappella tal-Vitorja sal-Knisja Arcipretali mmexxija mir-Rev.mu Mons. Vincenz Defuara.  Wara Għasar Solenni, Salve, Litanija u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.
Fit-8.00pm quddiesa mill-Wisq Rev.du Dun Denis Schembri, Kappillan tal-Imtarfa.

Il-Hadd 8 ta’ Settembru: Jum il-Festa ta’ Marija Bambina
Il-quddies ikun fis-6.00, fis-7.00am u fit-8.00am.
Fid-9.30am Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-W. Rev Arcipriet, il-Kan Evan Caruana  bil-paneġierku mir-Rev. P. Philip Cutajar, OFM. Cap. Wara l-quddiesa jitkanta t-Te Deum b’ringrazzjament ‘l Alla għar-rebħa fiż-żewġ Assedji, l-Antifona u jsir il-Bews tar-Relikwija.
F’11.45am quddiesa oħra.
Fis-5.45pm Għasar Solenni u fis-7.00pm purċissjoni bl-istatwa u r-Relikwija ta’ Marija Bambina mmexxija mill-W. Rev. Kan. Timon Mercieca tal-Kolleggjata tar-Rabat.  Fid-dħul tal-istatwa titkanta l-Antifona Gloriosae Virginis Mariae u Celebrazzjoni Ewkaristika.

N.B.  Il-mu\ika fil-granet tal-festa tkun diretta minn Mro. Christopher Muscat B.A. (Hons). M. Mus. bis-sehem tal-Kor Iubilate Deo tan-Naxxar.  Tindaqq il-muzika ta’ Fenech, Camilleri, Nani, Vassallo u Ciappara.  

Il-Ħadd 15 ta’ Settembru: Dħul tal-istatwa fin-Niċċa.
Wara l-quddiesa tas-6.30pm kant tas-Salve, l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali.  Wara ssir purċissjoni mal-Knisja bl-istatwa ta’ Marija Bambina san-Nicca tagħha biex b’hekk nagħlqu l-festi għal din is-sena.


L-AĦĦAR POSTS