OMELIJA MILL-ARCIPRIET FIL-FUNERAL TA' DUN GUZEPP SAMMUT


(17 TA’ Awwissu 2013)

Gheziez, 

Dil-gimgha hsibt li nwasslilkom l-omelija li ghamilt dalghodu fil-quddiesa tal-funeral ta’ Dun Guzepp Sammut, sacerdot mill-parrocca taghna li miet lejliet Santa Marija fl-eta’ ta’ 90 sena.  Ibbazajt l-omelija tieghi fuq is-silta mill-vangelu ta’ San Gwann (6, 51-58) li fiha Gesu jitkellem mill-bzonn li ahna nieklu gismu u nixorbu demmu biex fina jkun hemm il-hajja ta’ dejjem.  Tajjeb li qabel ma naqraw din l-omelija naqraw ukoll is-silta mill-Vangelu.

Dun Evan - ArciprietOMELIJA FIL-FUNERAL TA’ DUN GUZEPP SAMMUT
17 TA’ AWWISSU 2013


Jekk hemm silta mill-vangeli li kull sacerdot hu familjari maghha, din zgur li hi din li ghadna kemm smajna. Id-diskors ta’ Gesu’ lid-dixxipli dwar il-bzonn li jieklu l-gisem u jixorbu d-demm tieghu, kull sacerdot mhux biss jafu, izda fil-fond ta’ qalbu jaf ukoll li hu permezz tieghu li dan id-diskors jista’ jsir realta’.

Minn hawn gej li kull sacerdot hu marbut intrinsikament mal-ewkaristija.  Jekk sacerdot ma jibqax jiccelebra l-ewkaristija ma jkun sacerdot xejn  u jekk ma hemmx sacerdot, ma hemmx ewkaristija.

F’din is-silta minn San Gwann, Gesu’ qed jinsisti li “jekk ma tiklux il-gisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu ma jkollkomx il-hajja fikom”.  Fl-istess nifs, Gesu’ jerga’ jghidilna “Min jiekol gismi u jixrob demmi  ghandu l-hajja ta’ dejjem” u jzid, “u jiena nqajmu mill-imwiet fl-ahhar jum”. 

Gesu’ qed jghidilna li permezz tal-ewkaristija ahna jkollna fina “l-hajja ta’ dejjem” mhux biss wara li mmutu, imma minn issa stess. Kultant noqghodu nixxenqu ghall-hajja ta’ dejjem ghal meta naghlqu ghajnejna ghal din il-hajja u ftit nirrealizzaw li Gesu’ jridna nghixuha minn issa stess.  Il-hajja ta’ dejjem tfisser li ahna, minn issa stess, ikollna jghammru fina t-tliet persuni tat-Trinita’ qaddisa.  U min ikollu din il-hajja fih fuq din l-art, kif jista’ ma jkollux l-istess hajja meta mbaghad imut, anzi b’mod aktar shih!

L-Ewkaristija kontinwazzjoni tal-Inkarnazzjoni
Ir-rejalizmu krud tal-evangelista Gwanni fl-espressjonijiet tieghu - li nieklu l-gisem u nixorbu d-demm ta’ bniedem - kellu zewg ghanijiet.  Wahda li jehodha kontra wahda mill-ewwel ereziji tal-Knisja fejn uhud ma kienux jemmnu fl-umanita’ vera ta’ Gesu’- li Gesu’ kien meqjus bhala bniedem izda li ma kienx bniedem ghal kollox bhalna, u t-tieni, biex juri li l-ewkaristija hija l-kontinwazzjoni tal-Inkarnazzjoni  matul iz-zmien.  L-evangelista Gwanni, fil-Prologu jghid li “L-Iben t’Alla sar bniedem” jew “sar gisem” jew b’mod aktar krud “sar laham”.  Ir-Raba’ Vangelu  jirrizerva l-kelma “gisem” kemm biex jiddeskrivi l-inkarnazzjoni kif ukoll ghall-ewkaristija.
Bl-insistenza tieghu dwar il-bzonn li nieklu gismu u nixorbu demmu, Gesu’ ma kienx qed ifisser li l-ewkaristija ghandha xi effett magiku fuq min jirceviha.  Fid-diskors ta’ qabel dan, meta Gesu’ tkellem fuq il-hobz tal-hajja, hu insista fuq il-bzonn tal-fidi fih.  L-ewkaristija ghalhekk mhi xejn minghajr il-fidi.

Gesu’ qed jurina llum li biex ikollna l-hajja jehtieg li nkunu maghqudin mieghu.  U din l-ghaqda ma’Gesu’ tfisser il-partecipazzjoni taghna f’dik il-hajja jew komunjoni li tezisti bejn il-Missier u l-Iben.  Din tfisser il-fidi taghna.

Illum ingbarna hawn biex naghtu l-ahhar tislima lil Dun Guzepp Sammut - ragel  ta’ disghin sena li sitta u sittin sena minnhom ghaddihom bhala sacerdot.  Dun Guzepp, bhal kull sacerdot iehor, kull darba li kien jaqra din is-silta ried bilfors jirrifletti fuqha.  Kull sacerdot, irid bhal kull dixxiplu iehor jemmen li l-ewkaristija hija l-istess gisem u demm tal-Mulej; li permezz taghha tghaddi fina l-hajja ta’ dejjem jigifieri l-istess hajja tal-Iben u tal-Missier; li permezz taghha ahna naslu sal-qawmien mill-imwiet.

Izda barra dan kollu, kull sacerdot jemmen ukoll li hu permezz tieghu li dan kollu qed isehh.  F’kull quddiesa li jiccelebra, barra li jwassal il-Kelma t’Alla lil dawk migbura, ikun qed iwassal ukoll l-istess gisem u demm tal-Mulej.  Dan hu privilegg ta’ kull sacerdot.  U ghalhekk li kull sacerdot ihossu jitlef l-identita’ tieghu jekk ma jiccelebrax l-ewkaristija. Ghax is-sacerdot u l-ewkaristija huma inseparabbli.

Kif qalilna llum San Pawl fl-ewwel ittra tieghu lill-Korintin, permezz tal-ewkaristija is-sacerdot ikun qed ifakkar anzi, jerga’ jaghmel prezenti dak li Gesu’ ghamel fic-cenaklu. U meta l-fidili jieklu l-gisem u jixorbu d-demm tal-Mulej huma jkunu qed ixandru l-mewt u l-qawmien tieghu ghal darb’ohra.

B’dan f’mohhu, Dun Guzepp baqa’ jiccelebra l-ewkaristija sal-ahhar gimghat ta’ hajtu.  Hafna minna jiftakruh jigi ghall-quddiesa ta’ kull nhar ta’ Sibt filghodu, anke jekk dan l-ahhar kien qed jaghmel sforz biex jitla’ hawn mid-Dar tal-Kleru.  Kien meta tassew qed ihossu ghajjien li madwar 3 xhur ilu, kontra qalbu, talabni biex ma jigix aktar.

Rabta tas-sacerdot mal-Ewkaristija
Ghaliex is-sacerdot jibqa’ daqshekk attakkat mal-quddiesa?  Ghax mix-xoghol kollu li huwa jwettaq, hija l-ewkaristija li l-aktar taghtih identita’.  Ghax l-ewkaristija twahhdu mal-Imghallem Gesu’ li sejjhalu.  Biex Gesu’ hallielna l-ewkaristija u permezz taghha baqa’ maghna sallum stess, kellu jghaddi mill-passagg tal-mewt.  Id-diskors li Gesu’ qal awl il-lejla qabel ma miet “Hudu dan hu Gismi... Hudu dan hu demmi li jinghata ghalikom”, wettqu b’mod rejali l-ghada fuq is-salib meta ta hajtu ghalina billi xerred demmu kollu.

Biex is-sacerdot jiccelebra l-ewakristija kif suppost, irid hu wkoll bhal Kristu, jinghata ghall-ohrajn.  Il-hidma tieghu pastorali trid tkun ghotja kontinwa ghall-poplu afdat f’idejh.  Meta s-sacerdot jibda jzomm ghalih, il-hin, it-talenti, l-ideat, il-pjanijiet  aktar jitbieghed mill-Imghallem tieghu u mit-tifsir veru tal-ewkaristija.

Nistghu nghidu li Dun Guzepp dejjem ipprova jghix din l-ghotja shiha.  Huwa wettaq diversi xoghlijiet kemm fid-Djocesi kif ukoll fil-parrocca taghna li tant habb.  Fil-bidu tal-ministeru tieghu hu kien assenjat fis-Seminarju, wara wettaq hidma mal-Bank tal-Appostolat u filghaxijiet kien inkarigat mid-diversi frieghi tal-Azzjoni Kattolika fil-parrocca taghna.  Kien Sagristan Maggur u anke Cerimonjier  kif ukoll Direttur tal-Abbatini.  Huwa kien ukoll il-Prokuratur tal-festa ta’ Corpus u ghamel diversi opri artistici li ghadna ngawduhom sallum.

Jien naf lil Dun Guzepp f’dawn l-ahhar ghaxar snin bhala bniedem kwiet, umli u cajtier.   Supporter akkanit tat-tim Taljan, Juventus li kien ikun jaf mill-ewwel bic-caqlieq li jkun qed isir f’dan it-tim u li kien jiehu gost jiddiskutihom ma’ supporters ohra bhalu li jiltaqa’ maghhom.

Kelmtejn li jfissru hafna
L-ahhar dehra tieghu fostna kienet fis-6 ta’ Lulju li ghadda, propju fl-ewwel Sibt ta’ Marija Bambina li lejha kellu mhabba specjali.  Meta qalli li jixtieq ihalli l-kalci tieghu lill-Knisja Arcipretali, jien issuggerjtlu din id-data u hu accetta bil-qalb kollha.  Tlabtu jaghmel kelmtejn.  U dawn kitibhom, ghalkemm meta beda jaqrahom deher li kien qed ibati.

Il-kelmtejn bdihom hekk, u hawn qed nikkwota testwalment “ Illejla, qabel xejn, nirringrazzja lil Alla li tani llum, li nqaddes forsi ghall-ahhar darba fil-parrocca ta’ Marija Bambina fejn twelidt”.  Dun Guzepp, li kien qed ihoss it-tmiem riesaq,  dak in-nhar ma rringrazzjax lil Alla ghax kien qed jara ghal darb’ohra lill-membri ta’ din il-komunita wara xhur nieqes minnha, jew ghas-sbuhija ta’ dan it-Tempju li kien tant ghal qalbu, izda “li nqaddes forsi ghall-ahhar darba hawn”.  B’dan il-kliem, Dun Guzepp wera kemm kien marbut mal-quddiesa li ccelebra ghal sitta u sittin shah. 

Nistghu nghidu li Dun Guzepp mhux biss iccelebra l-ewakristija izda habrek biex ifassal hajtu fuq dak li kien jiccelebra ta’ kuljum jigifieri, li jkun ghotja kontinwa ghal Alla u ghall-poplu tieghu.  Niftakru wara kull quddiesa, hekk kif jinza’ l-abiti sagri, kien ipoggi bilqeghda fis-sagristija, johrog folju u minnu kien jghid ir-ringrazzjament ‘l Alla ghal dak li jkun iccelebra.  U jekk f’dak il-hin kienu jigu xi nies biex ikellmuh jew iqerru, wara li jitilqu, kien jaghmel ir-ringrazzjament xorta wahda.  Veru ezempju ghalina s-sacerdoti.

Dan kollu ghamel minn Dun Guzepp “ragel ta’ ghaqal u “ragel qaddis”.  Ghalih toqghod hafna s-sentenza li ghadna kif qrajna minn Ktieb il-Gherf:  “Fil-bniedem hu l-ghaqal li jaghmel il-vera xjuhija, u hi l-hajja qaddisa li ragel taghmlu misjur biz-zmien”.

Gest sinifikattiv
U l-ahhar gest tieghu fostna hames gimghat ilu kien il-prezentazzjoni tal-kalci u l-patena tal-fidda dawk ir-recepjenti li kull sacerdot jghozz ghax fihom, ghall-kliem tieghu, il-hobz u l-inbid isiru l-Gisem u d-Demm tal-Mulej.  Minn dak il-kalci, il-poplu t’Alla resaq kemm-il draba biex imantni lilu nnifsu; minnu rcieva l-hajja ta’ dejjem minn issa stess.  Dan il-kalci, xoghol ta’ disinjatur u argentier, it-tnejn Naxxarin, kull meta narawh fi zmien il-festa, se nibqghu niftakru f’sacerdot twajjeb li habb lill-Knisja ta’ Kristu u anke t-tempju tar-rahal li fih twieled.

Grazzi Dun Guzepp tal-ezempju tajjeb li tajtna matul dawn is-snin kollha u jalla l-Mulej jilqek fi hdanu, wara li inti tant hdimt biex Hu jkun maghruf u mahbub minn dawk kollha li ppartecipaw ta’ kuljum fl-ewkaristija li kont ticcelebra.

Jalla Marija Bambina li int tant habbejt u li ta’ kull sena, anke meta s-snin bdew jaghfsu fuqek, inti dejjem ittawwalt ghall-festa taghha, thaddnek maghha bhal ma Omm thaddan lil binha  li kien docli ghas-sejhat taghha.


Filwaqt li ahna ghad fadlilna 3 gimghat ohra biex niccelebraw il-festa ta’ Ommna Marija, din is-sena Dun Guzepp beda jiccelebrha qabilna.  Jien perswaz li l-ferh li kien ihoss meta kien hawn fostna issa sab il-milja tieghu!
L-AĦĦAR POSTS