ATTIVITAJIET - MEJJU - LULJU 2013


PARROCCA MARIJA BAMBINA - NAXXAR

ATTIVITAJIET MEJJU – LULJU 2013

MEJJU

FESTA TA’ SAN GUZEPP
Il-Hadd 5 ta’ Mejju niccelebraw il-festa ta’ San Guzepp fil-parrocca taghna.  Fis-6.30pm quddiesa kantata bl-omelija minn p. Deo Debono OSA u wara purcissjoni bl-istatwa li tghaddi mill-pjazza, il-Kbira, is-Salib, il-Gdida, Zenqa, Sta Lucija ghall-knisja  Fid-dhul kant tal-Innu ta’ San Guzepp, u celebrazzjoni ewkaristika.  Jiehu sehem il-Kor Gaudete in Domino.  Fit-triq ikun hemm hsibijiet u kant.  Ilkoll kemm ahna mheggin nattendu ghaliha.  Il-Fratelli mheggin jattendu b’mod specjali.

ATTIVITA’ TA’ JUM L-OMM
Il-Hamis 9 ta’ Mejju se ssir ikla ghall-Ommijiet kollha fl-Oratorju.  Ikollhom quddiesa fil-knisja parrokkjali fid-8.45am u wara attivita’ socjali fl-Oratorju.  Miftuha ghal kulhadd kemm irgiel kif ukoll nisa.

ATTIVITA' UNITA 7 - SENA TAL-FIDI
Il-Gimgha 17:  Attivita' ta' Unita' 7 fl-okkazzjoni tas-Sena tal-Fidi u gheluq il-Mitt Sena mill-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali li kien sar fir-Rotunda tal-Mosta fl-1913.
Ningabru lkoll fil-Knisja Arcipretali tal-Mosta fejn fis-7.00pm jsir feature qasir dwar il-Kungress tal-1913 u Koncelebrazzjoni mmexxija mill-erba' kappillani u li fiha ssir stqarrija solenni tal-fidi taghna bil-kant tal-CREDO. 
Wara l-Quddiesa ftit hin ta' adorazzjoni u wara barka sagramentali.
Wara jkun hemm drinks fil-Katekumenju ta' wara l-Knisja.
Se jkun hawn trasport mill-pjazza.
Nittamaw li hafna mill-parrocca taghna nattendu ghal din l-attivita' ta' darba f'sena.

FESTA TA’ PENTEKOSTE
Din il-festa importanti fil-kalendarju tal-Knisja se tigi ccelebrata b’dan il-mod fil-parrocca taghna:
-                      Is-Sibt 18:  fis-6.00pm Ghasar kantat bil-Malti u barka sagramentali.  Ikollna folji apposta
biex insegwuh. Fis-6.30pm quddiesa.  Fis-6.30pm tibda celebrazzjoni Djocesana tal-Vgili ta’ Pentekoste.
Il-Hadd 19:  Fid-9.30am quddiesa kantata fil-knisja parrokkjali.  Ghaliha huma mistiedna t-tfal li se jaghmlu l-Grizma tal-Isqof flimkien mal-genituri u l-parrini taghhom, anke dawk taz-zoni.

L-EWWEL TQARBINA
Ic-celebrazzjoni tal-ewwel Tqarbina se ssir hekk:
-                      is-Sibt 25: fil-5.00pm ghat-tfal li jattendu d-duttrina fic-centri tal-MUSEUM;
-                      il-Hadd 26: fl-10.30am ghat-tfal li jattendu d-duttrina fic-centru tas-Sghajtar
GUNJU

FESTA TA’ CORPUS DOMINI
Din is-sena l-festa ta’ Corpus ghandha tifsira specjali.  Fi  se naghmlu STQARRIJA PUBBLIKA TAL-FIDI TAGHNA BHALA PARROCCA.  Matul il-gimgha ta’ qabel se jkun hemm power point presentation dwar il-KREDU fl-Annexe ghall-membri kollha tal-ghaqdiet u gruppi u l-pubbliku in generali.
-       Sibt 1: fis-6.00pm Ghasar kantat bil-malti ta’ Corpus.  Jiehu sehem il-Kor Gaudete in Domino
-       Hadd 2:  fis-6.30pm Koncelebrazzjoni solenni u wara purcissjoni bis-Sagrament li tghaddi mill-Pjazza, il-Kbira, l-Imdina, il-Gdida, Zenqa, Sta Lucia ghall-pjazza.  Fuq iz-zuntier se nkantaw flimkien il-CREDO bhala stqarrija pubblika tal-fidi f’din is-Sena tal-Fidi.  Wara Barka Sagramentali u dhul tal-purcissjoni.  Jiehu sehem il-Kor Iubilate Deo

Festa tal-Qalb ta’ Gesu’
L-Erbgha 5, il-Hamis 6 u l-Gimgha 7 huma jiem ta’ Kwaranturi Solenni.  Wara l-quddiesa tad-8.45am nesponu ‘l {esu’ Sagramentat ghall-adorazzjoni sa 12.00pm.  Nergghu nesponu fl-4.30pm sal-quddiesa tas-6.30pm.  Fis-7.00pm Adorazzjoni komunitarja li tintemm bil-Barka sagramentali.
*       is-Sibt 8:  fis-6.00pm Ghasar kantat bil-Malti u barka Sagramentali.  Ikollna folji apposta.  Fis-6.30pm quddiesa.  Jiehu sehem il-Kor Gaudete in Domino.
*      il-Hadd 9:  fis-6.30pm Koncelebrazzjoni Solenni u wara purcissjoni bis-Sagrament li tghaddi minn dawn it-toroq: il-pjazza, Vjal il-Labour, Vjal 21 ta’ Settembru, Nissieg, Eghnieq, Vjal 21 ta’ Settembru, Zenqa, Sta Lucija ghall-knisja. Fid-dhul, celebrazzjoni ewkaristika.  Jiehu sehem il-Kor Iubilate Deo. Ilkoll kemm ahna mheggin niehdu sehem fiha.  Matul il-purcissjoni jkun hemm talb, riflessjonijiet u kant.  Il-Fratelli mheggin jattendu.

EGHLUQ IL-MITT SENA MILL-KUNGRESS EWKARISTIKU INTERNAZZJONALI fl-1913
Gimgha 7: L-Arcidjocesi se tfakkar dan l-anniversarju billi fit-8.00pm ssir koncelebrazzjoni fi Pjazza San Gorg il-Belt Valletta  u wara purcissjoni ewkaristika mat-toroq tal-Belt u barka sagramentali.

KORS FORMAZZJONI PERMANENTI
Erbgha 12:          L-ahhar laqgha tal-Kors tkun dwar il-Liturgija.  Se jindirizzha il-Kan. Jesmond Manicaro, Delegat tal-Arcisqof ghal-Liturgija.  Is-suggett ikun:  Id-dokument tal-Koncilju dwar il-Liturgija Sacrosanctum Concilum – Hamsin sena ta’ direzzjoni”.  Issir fil-Knisja parrokkjali fis-7.00pm.  Mistiedna b’mod specjali kull min hu nvolut fil-liturgija.

KUNSILLI PARROKKJALI TAL-UNITA’
Il-Hamis 20 ta’ Gunju se ssir laqgha kongunta ghall-membri tal-erba’ parrocci ta’ Unita’ 7.  Il-membri tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali u l-Kummissjonijiet tal-erba’ parrocci jiltaqghu flimkien halli jiehdu l-formazzjoni flimkien.  Se jindirizzahom is-sur Mario Vassallo bis-suggett: Il-lajk fid-dinja pluralista tallum.   Din se ssir fil-Conference Hall tal-Oratorju fis-7.30pm.


LULJU
L-EWWEL SIBT TAL-BAMBINA
Is-Sibt 6 ta’ Lulju niccelebraw l-ewwel Sibt bi thejjija ghall-festa ta’ Marija Bambina. Wara r-ruzarju kant tas-Salve Regina, Antifona u Barka sagramentali.  Fis-6.30pm quddiesa kantata.   Jiehu sehem il-Kor Gaudete in Domino.  Ilkoll imheggin nattendu biex nibdew inhejju ruhna ghal din il-festa hekk ghaziza ghalina.


L-AĦĦAR POSTS