SEMINAR ghall-GHARAJJES / MIZZEWGIN (Sghajtar) -


Se jsir seminar fuq Theology of the Body (it-taghlim ta' Gwanni Pawlu II fuq is-sesswalita u z-zwieg) fic-Centru Pastorali Sghajtar is-Sibt 19 u l-Hadd 20 ta' Jannar.

Ghal min jixtieq jigi, imma ma jistax dil-gimgha, is-seminar se jerga' jsir is-Sibt 16 u l-Hadd 17 ta' Frar.

Dawn il-laqghat jghoddu bhala s-seminar ta' qabel iz-zwieg li l-gharajjes ghandhom jaghmlu sitt xhur qabel ma jizzewgu (barra l-kors ta' Kana) u jinghata certifikat tal-attendenza.

Inhajjar hafna lill-kopji, gharajjes u mizzewgin jattendu ghal dawn il-laqghat biex nesploraw it-taghlim tal-knisja fuq is-sesswalita u z-zwieg.

Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn hawn:
http://sghajtar.org/index.php/formazzjoni/theology-of-the-body

Inselli ghalikom,
Fr Ray

L-AĦĦAR POSTS