KORS FORMAZZJONI PERMANENTI


KORS FORMAZZJONI PERMANENTI GHAL-LAJCI

SENA TAL-FIDI

Ottubru 2012 Mejju 2013
fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali
NAXXAR

Fis-Sena tal-Fidi sitt laqghat mill-Kors ikunu dwar IL-KREDU u jkunu mmexxija minn Dun Hector Scerri, Lecturer fit-Teologija fl-Universita' ta' Malta.


Erbgha 24 ta’ Ottubru:    L-isfond storiku tal-Kredu.  Ghalfejn inhass il-bzonn tieghu?  Kif gie fformulat?  Kif wasal ghandna?  L-ereziji tal-ewwel zminijiet. Xi jfissru l-kliem Jiena nemmen?

Erbgha 21 ta’ Novembru: NEMMEN f’Alla l-Missier: il-holqien; ir-rivelazzjoni ta’ Alla; Alla bhala Trinita’; Alla juri lil nnifsu fil-holqien; il-pjan ta’ Alla ghall-bniedem mahluq xbieha tieghu; id-dnub originali; il-grazzja.

Erbgha 12 ta’ Dicembru:   NEMMEN f’Gesu’ Kristu: l-iben ta’ Alla; l-inkarnazzjoni; iz-zewg naturi divina u umana; il-hajja mohbija, l-infanzja u l-hajja pubblika Gesu’; il-fidwa tal-umanita’; il-passjoni, il-mewt u l-qawmien; it-tieni migja tieghu bil-glorja.

2013
Erbgha 16 ta’ Jannar:       NEMMEN fl-Ispirtu s-Santu: spirtu li jqaddes; gej mill-Missier u mill-Iben; titli u simboli; il-missjoni tieghu; il-qawwa li jaghti lis-sagramenti; il-prezenza tieghu fil-Knisja u fid-dinja.

Erbgha 20 ta’ Frar:      NEMMEN fil-Knisja Mqaddsa: il-bidu tal-Knisja u l-missjoni taghha; il-Knisja bhala l-Poplu t’Alla, bhala l-Gisem ta’ Kristu u bhala Tempju tal-Ispirtu s-Santu; Wahda, Qaddisa, Kattolika Appostolika; il-Gerarkija; il-Lajci; il-Hajja kkonsagrata.

Tlieta 26 ta’ Marzu:            Laqgha marbuta mal-Gimgha Mqaddsa.

Hadd 31 ta’ Marzu:        STQARRIJA SOLENNI TAL-FIDI bhala parrocca fuq iz-zuntier waqt il-purcissjoni ta’ Kristu Rxoxt.

Erbgha 24 ta’ April:       NEMMEN fix-Xirka tal-Qaddisin:  il-kommunjoni mal-Knisja tas-sema u tal-art; Marija Omm Alla u Omm il-Knisja; il-mahfra tad-dnubiet: ir-rikonciljazzjoni u l-qrar; il-qawma mill-imwiet; il-partecipazzjoni taghna fil-qawmien ta’ Kristu; il-hajja ta’ dejjem.

Gimgha 19 ta' Mejju:        Attivita’ organizzata bejn l-erba’ parrocci ta’ Unita’ 7 marbuta mas-Sena tal-Fidi li tfakkar ukoll ic-centinarju mill-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali tal-1913 fil-Mosta.

Erbgha 13 ta’ Gunju:  Laqgha ghal kull min hu nvolut fil-Liturgija: Animaturi, Letturi u Ministri tat-Tqarbin u kull min u nteressat, organizzata mill-Kummissjoni Liturgija parrokkjali.  Jitkellm il-Kan. Jesmond Manicaro.

L-AĦĦAR POSTS