PARROCCA NAXXAR - ATTIVITAJIET - APRIL - GUNJU 2012

Parrocca Naxxar

ATTIVITAJIET: APRIL – GUNJU 2012


FESTA TA’ MARIJA ADDOLORATA
Il-Gimgha 30 ta’ Marzu. F’pajjizna, fl-ahhar Gimgha tar-Randan issir il-festa popolari ta’ Marija Addolorata.
Fil-knisja jkun hemm quddiesa fid-9.30am ghat-tfal tal-iskola primarja u quddiesa ohra fil-5.30pm animata mill-Kor Pueri Cantores.
Fis-6.15pm pellegrinagg bl-istatwa tad-Duluri li jghaddi mill-pjazza, Sta Lucija, Zenqa, 21 ta’ Settembru, Eghnieq, Imdina, Vjal il-Labour ghall-pjazza fejn issir celebrazzjoni ewkaristika u barka sagramentali fuq iz-zuntier. Dan ikun it-tielet pellegrinagg tar-Randan.
Ghat-8.00pm quddiesa ohra.

PROGRAMM TAL-GIMGHA MQADDSA. APRIL 2012

Hadd 1 ta' April: HADD IL-PALM

Fl-10.15am tohrog il-purcissjoni mill-Knisja parrokkjali ghal quddiem il-kappella tal-Kuncizzjoni fejn isir it-tberik tal-palm u z-zebbug (kulhadd jingabar hdejn il-kappella). Wara tkompli minn dawn it-toroq: l-Imdina, il-Gdida, Vjal il-Labour ghall-Knisja fejn ghall-11.00am issir Koncelebrazzjoni bir-rakkont tal-Passjoni skond San Mark. Il-gabra tallum tmur ghall-ispejjez tal-purcissjonijiet tal-Gimgha l-Kbira u l-Irxoxt.

Tnejn 2 ta' April: ADORAMUS TE CHRISTE – Programm ta’ Muzika Sagra
Fis-7.30pm Il-Kor Iubilate Deo janima programm ta’ riflessjonijiet u innijiet sagri ghall-Gimgha Mqaddsa msejjah Adoramus te Christe – Ahna nqimuk Kristu Gesu’.
Din is-sena r-riflessjonijiet se jsiru minn Dun Kevin Schembri li bhalissa jinsab jistudja Ruma. Tajjeb nattendu ghalih ha nduqu minn qabel xi ftit minn dak li l-Kor parrokkjali jkun ipprepara ghas-servizzi tal-Gimgha Mqaddsa. Se jkun hemm ghall-bejgh is-CD l-gdida Crucifixus li l-Kor Iubilate hareg din il-gimgha stess – tafu kemm trid xoghol biex tirrekordja CD. Tajjeb li ninkuragguhom billi nixtru minnhom halli nuruhom l-apprezzament taghna. Se jkunu ghall-bejgh wara kull quddiesa fil-Knisja parrokkjali matul dan il-week-end.

Tlieta 3 ta' April: IT-TLIETA TAL-GIMGHA L-KBIRA
Fil-Knisja parrokkjali, fis-7.00pm konferenza minn P. Christopher Caruana, OP – studjuz tal-Bibbja dwar “L-Ghanjiet tal-Qaddej ta’ Yahweh”. Dawn l-ghanjiet sinifkattivi hafna mehudin minn Isaija jintuzaw fil-quddies u c-celebrazzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa.
Tajjeb li qabel ma nigu ghall-konferenza naqrawhom ftit. Is-siltiet huma dawn:
(a) Hadd il-Palm u l-Erbgha Is 50, 4-9;
(b) it-Tnejn Is 42,1-7;
(c) it-Tlieta Is 49,1-6
(d) Gimgha l-Kbira Is 52, 13-15; 53, 1-12.
Kulhadd mistieden ghal din il-konferenza biex nidhlu aktar fl-ispirtu ta’ dawn il-jiem.
Din tiehu post il-laqgha ta’ Formazzjoni Permanenti ta’ April.

Hamis 5 ta' April: HAMIS IX-XIRKA
• Fid-9.30am Koncelebrazzjoni f’San Gwann, il-Belt immexxija mill-Arcisqof li fiha jitbierku z-zjut imqaddsa.
• Fis-6.30pm fil-Knisja parrokkjali Koncelebrazzjoni Solenni li fiha nfakkru l-Ahhar Ikla tal-Mulej u t-twaqqif tas-sacerdozju. Fiha jsir hasil riglejn l-Appostli. Waqt l-offertorju jittellghu ukoll l-ampolli biz-zjut tal-Grizma, tal-Katekumeni u tal-Morda.
• Wara Translazzjoni Solenni tas-Sagrament sa l-altar tar-repozizzjoni. Fit-tmiem, issir ic-cerimonja tat-Tnezzieh tal-Altari fil-knisja.
• Il-Vizti jsiru fit-8.30pm mil-Legion of Mary Irgiel u Nisa u fid-9.30pm miz-Zghazagh. Mill-10.30pm sal-11.15pm Adorazzjoni komunitarja li tintemm bit-Talba ta’ Gheluq il-Jum (il-Kompieta).
Fic-Centru Gesu’ Hniena Divina jkun hemm l-adorazzjoni tas-sagrament matul il-lejl kollu.

Gimgha 6 ta' April: IL-GIMGHA L-KBIRA
Jum ta’ Sawm u Astinenza. Il-knisja parrokkjali tibqa’ miftuha l-gurnata kollha. Tajjeb li llum inharsuh bhal jum ta’ SILENZJU kemm dak estern kif ukoll dak interjuri.
Filghodu:
• Il-Vizti jsiru fis-6.30am mill-Grupp Hniena Divina u fis-7.30am mill-Caritas Anzjani.
• Fit-8.30pm kant tal-Ufficcju tal-Qari (il-Matutin) u t-Tifhir ta’ Sbih il-Jum (il-Lawdi) flimkien mas-sacerdoti tal-parrocca.
• Mid-9.00am ‘il quddiem ikun hawn konfessuri ghall-qrar.
• Fl-9.45am Siegha Mqaddsa mmexxija mis-Soci u t-tfal tal-Museum u fil-10.45am l-ahhar Vizti mill-Abbatini.
Wara nofs in-nhar:
• Fis-2.30pm issir il-Via Crucis.
• Fit-3.00pm Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Qari tal-passjoni skond San Gwann, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin.
• Fil-5.30pm tibda hierga l-purcissjoni bil-vari tal-Gimgha l-Kbira bis-sehem tal-baned Peace u Vittorja.

Sibt 7 ta' April: SIBT IL-GHID
Fit-8.00pm tibda c-celebrazzjoni tal-Vgili tal-Ghid:
• Tberik tan-Nar il-gdid u l-Mixghela tal-Blandun
• Kant tat-Thabbira tal-Ghid (l-Exultet) mid-Djaknu
• Qari mill-Antik u l-Gdid Testment
• Tberik tal-Ilma u celebrazzjoni tal-Maghmudija
• Liturgija tal-Ewkaristija.

Hadd 8 ta' April: L-GHID IL-KBIR
Fit-8.30am Koncelebrazzjoni Solenni tal-Ghid il-Kbir u ghall-9.45am tohrog il-purcissjoni bl-istatwa ta’ Kristu Rxoxt. Fl-10.00am u l-11.00am quddies fil-knisja. Hekk kif tidhol il-purcissjoni, fuq iz-zuntier isir it-tberik tal-Hrief tal-Ghid tat-tfal.

*********************

APRIL

LAQGHAT GHALL-GHARAJJES LI SE JIZZEWGU MATUL DIN IS-SENA
Se jsiru tliet laqghat ghal dawk l-gharajjes li se jizzewgu matul din is-sena. Dawn isiru fl-Oratorju il-Hamis 12 u l-Hamis 19 fis-7.30pm u l-Hadd 22 bejn id-9.30am u 12.30pm. F’dawn il-laqghat issir aktar enfasi fuq kif il-mizzewgin jghixu l-hajja taghhom spiritwali fil-Mulej.

ADORAZZJONI GHALL-QDUSIJA TAL-KLERU
Sibt 14: Fil-Knisja parrokkjali Adorazzjoni ta’ kull xahar ghall-Qdusija tal-Kleru. Tibda fid-9.00pm bil-quddiesa u tkompli bl-Adorazzjoni sal-11.00pm.

LAQGHA MIZZEWGIN
Sibt 21: Il-hames laqgha ghall-Mizzewgin bis-suggett: “Kif il-genituri jittrattaw lil uliedhom” minn Dun Frans Abdilla. Din se ssir fil-Media Room tal-Annexe fis-7.30pm.

FESTA MADONNA TAD-DUTTRINA
Hadd 22: Fil-parrocca niccelebraw il-festa tal-Madonna tad-Duttrina. Fis-6.30pm quddiesa kantata bl-omelija minn Dun Blake Camilleri u wara purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna minn dawn it-toroq: il-Kbira, is-Salib, il-Gdida, Vjal il-Labour, Vjal 21 ta’ Sett, Zenqa, Sta Lucija ghall-knisja. Fiha jsiru riflessjonijiet u jinghad ir-ruzarju. Jiehu sehem il-Kor Gaudete in Domino. Fid-dhul kant tas-Salve Regina u celebrazzjoni ewkaristika. Il-Fratelli mhegga jattendu.


MEJJU

ADORAZZJONI KOMUNITARJA
Gimgha 4: Fil-Knisja parrokkjali ssir l-Adorazzjoni komunitarja tal-ewwel Gimgha tax-xahar bi preparazzjoni ghas-Sena tal-Fidi. Ikun hemm hin ta’ tifhir mill-Grupp Karizmatiku, riflessjonijiet, hin ta’ adorazzjoni u Barka sagramentali.

FESTA TA’ SAN GUZEPP
Hadd 6 ta’ Mejju: Niccelebraw il-festa ta’ San Guzepp fil-parrocca taghna.
Fis-6.30pm quddiesa kantata bl-omelija minn P. Leslie Gatt, OSA u wara purcissjoni bl-istatwa li tghaddi mill-pjazza, il-Kbira, is-Salib, il-Gdida, Zenqa, Sta Lucija ghall-knisja Fid-dhul kant tal-Innu ta’ San Guzepp, u celebrazzjoni ewkaristika. Jiehu sehem il-Kor Gaudete in Domino. Fit-triq ikun hemm hsibijiet u kant. Ilkoll kemm ahna mheggin nattendu ghaliha. Il-Fratelli mheggin jattendu b’mod specjali.

IKLA TA’ JUM L-OMM
Il-Hamis 10: Fl-Oratorju jsir nofs ta’ nhar ghall-ommijiet. Fid-8.45am jingabru fil-Knisja ghall-quddiesa. Wara jkollhom hin ta’ rikreazzjoni fl-Oratorju u f’12.00pm l-ikla. Ghal din l-attivita’ jistghu jattendu l-irgiel ukoll. Dettalji aktar tard.

LAQGHA GHALL-MIZZEWGIN
Sibt 12: Is-sitt laqgha ghall-koppji mizzewga bis-suggett “Il-Familja li tevangelizza” minn Jude Muscat. Din issir fi-Conference Hall tal-Oratorju fis-7.30pm. Ikun hemm min jiehu hsieb it-tfal.

CELEBRAZZJONI TAS-SENA TAL-FIDI
Hamis 17: L-ewwel attivita’ tas-SENA TAL-FIDI mill-erba’ parrocci tal-UNITA’ taghna se ssir fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieha bit-tema: “Celebrazzjoni tas-Sena tal-Fidi fl-ewwel Maqdes Marjan ta’ Gziritna”. Nitilqu mill-parrocci taghna fis-6.45pm. Fis-santwarju ssir quddiesa fis-7.30pm iccelebrata mill-erba’ Kappillani. Fiha se ssir spjega dwar kif wasal ghandna l-KREDU mid-Djaknu George Schembri. Wara, membri mill-parrocci taghna se jirrecitaw il-Kredu u jinxtghelu diversi fjammi. Wara ssir bibita ghal dawk prezenti fuq iz-zuntier. Inheggu lill-parruccani kollha biex nattendu din l-attivita’ sabiha. Din tkun il-laqgha ta’ Formazzjoni Permanenti ghax-xahar ta’ Mejju.

FESTA TA’ PENTEKOSTE
Din il-festa importanti fil-kalendarju tal-Knisja se tigi ccelebrata b’dan il-mod fil-parrocca taghna:
- Il-Gimgha 25: fit-7.35pm quddiesa komunitarja ghal-lajci impenjati fil-Knisja parrokkjali;
- Is-Sibt 26: fis-6.00pm Ghasar kantat bil-Malti u barka sagramentali. Ikollna folji apposta
biex insegwuh. Fis-6.30pm quddiesa. Fis-7.30pm tibda celebrazzjoni Djocesana tal-Vgili ta’ Pentekoste.
Il-Hadd 27: Fid-9.30am quddiesa kantata fil-knisja parrokkjali. Ghaliha huma mistiedna t-tfal li se jaghmlu l-Grizma tal-Isqof flimkien mal-genituri u l-parrini taghhom, anke dawk taz-zoni. Filghaxija se jsir il-Kungress Annwali tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t’Alla fil-parrocca taghna. Jippresiedi Mons. Arcisqof.


GUNJU

L-EWWEL TQARBINA
Ic-celebrazzjoni tal-ewwel Tqarbina se ssir hekk:
- is-Sibt 2, fil-5.00pm ghat-tfal li jattendu d-duttrina fic-centri tal-MUSEUM;
- il-Hadd 3, fl-10.00am ghat-tfal li jattendu d-duttrina fic-centru tas-Sghajtar;
- il-Hadd 3, fil-5.00pm ghat-tfal li jattendu fic-centru ta’ San Pawl tat-Targa.

FESTA TA’ CORPUS DOMINI
* Is-Sibt 9: Fis-6.00pm Ghasar kantat bil-Malti u Barka Sagramentali. Ikollna folji biex insegwu. Fis-6.30pm quddiesa. Jiehu sehem il-Kor Gaudete in Domino;
* Il-Hadd 10: Fis-6.30pm Koncelebrazzjoni Solenni u wara purcissjoni bis-Sagrament li tghaddi min-naha ta’ Triq il-Kbira. Jiehu sehem il-Kor Iubilate Deo. Ilkoll kemm ahna mheggin niehdu sehem fiha inkluz il-Fratelli. Fid-dhul celebrazzjoni ewkaristika.

FESTA TAL-QALB TA’ GESU’ U KWARANTURI
* L-Erbgha 13, il-Hamis 14 u l-Gimgha 15 huma jiem ta’ Kwaranturi Solenni. Wara l-quddiesa tad-8.45am nesponu ‘l Gesu’ Sagramentat ghall-adorazzjoni sa 12.00pm. Nergghu nesponu fl-4.30pm sal-quddiesa tas-6.30pm. Fis-7.00pm Adorazzjoni komunitarja li tintemm bil-Barka sagramentali.
* is-Sibt 16: fis-6.00pm Ghasar kantat bil-Malti u barka Sagramentali. Ikollna folji apposta. Fis-6.30pm quddiesa. Jiehu sehem il-Kor Gaudete in Domino.
* il-Hadd 17: fis-6.30pm Koncelebrazzjoni Solenni u wara purcissjoni bis-Sagrament li tghaddi min-naha ta’ San Gwann. Fid-dhul, celebrazzjoni ewkaristika. Jiehu sehem il-Kor Iubilate Deo. Ilkoll kemm ahna mheggin niehdu sehem fiha. Matul il-purcissjoni jkun hemm talb, riflessjonijiet u kant. Il-Fratelli mheggin jattendu.

LAQGHA FORMAZZJONI PERMANENTI
Erbgha 20: Fis-7.00pm fil-Knisja parrokkjali l-ahhar laqgha f’dan il-Kors bis-suggett: “F’gheluq il-50 sena mill-pubblikazzjoni tad-dokument dwar il-Liturgija mill-Koncilju Vatikan II Sacrosanctum Concilium” mill-Kan. Jesmond Manicaro, Delegat tal-Arcisqof ghal-Liturgija.

KUNSILLI PARROKKJALI TAL-UNITA’
Il-Hamis 21: Fis-7.30pm laqgha ghall-membri tal-erba’ parrocci ta’ Unita’ 7. Il-membri tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali tal-erba’ parrocci jiltaqghu flimkien halli jiehdu l-formazzjoni flimkien. Se jindirizzahom Dun Hector Scerri – lecturer fl-Univerista’ ta’ Malta bis-suggett: “Hamsin sena wara l-Koncilju Vatikan II: fejn wasalna?”. Din se ssir fil-Conference Hall tal-Oratorju fis-7.30pm.

ORDINAZZJONI PRESBITERALI

IL-GIMGHA 29
: Fid-9.30am fil-Kon-Katidral ta’ San Gwann, il-Belt, Mons. Arcisqof se jordna 9 zghazagh – 7 djocesani u 2 religjuzi ghall-Presbiterat. Fosthom se jkun hemm id-Djaknu George Schembri. Kif tafu, d-Djaknu George nistghu nghidu sar wiehed minna minn Lulju ‘l hawn. Ilkoll nammiraw il-hegga tieghu f’dak kollu li jaghmel. Nitolbu ghalih u kull min jista’, tajjeb jattendi ghal din ic-celebrazzjoni sabiha. Ghandna nqisuha bhala grazzja ohra mill-Mulej ghall-pajjizna u ghall-Knisja kollha.


OHRAJN

L-EWWEL SIBT TAL-BAMBINA
Is-Sibt 7 ta’ Lulju niccelebraw l-Ewwel Sibt bi thejjija ghall-festa ta’ Marija Bambina. Wara, kant tas-Salve Regina, Antifona u Barka sagramentali. Jiehu sehem il-Kor Iubilate Deo. Ilkoll imheggin nattendu biex nibdew inhejju ruhna ghal din il-festa hekk ghaziza ghalina.

L-ISQOF T’GHAWDEX FOSTNA
Il-Gimgha 31 ta’ Awwissu fis-6.30pm quddiesa tan-Novena ghal-Lajci impenjati, membri tal-Ghaqdiet, Kunsill Lokali u Assocjazzjonijiet tan-Naxxar mill-Ecc. Tieghu Mons Mario Grech, Isqof t’Ghawdex. Inhallu din il-gurnata libera biex nattendu lkoll halli napprezzaw aktar il-hidma taghna.


N.B. Jista’ jkun hemm xi tibdil fid-dati ta’ dawn l-attivitajiet. Ngharrfukom bihom aktar ‘il quddiem.

L-AĦĦAR POSTS