EVANGELJU - 29 ta' JANNAR

Evangelju

Kien jghallimhom bhal wiehed li ghandu s-setgha. Mk 1, 21-28

Qari mill-Evangelju skont San Mark

F’dak iz-zmien, Gesù u d-dixxipli tieghu dahlu Kafarnahum.
Malajr, f’jum is-Sibt, dahal fis-sinagoga u qaghad jghallem.
In-nies baqghu mistaghgbin bil-mod tat-taghlim tieghu, ghax beda jghallimhom bhal
wiehed li ghandu s-setgha, u mhux bhall-kittieba.
Mela jkun hemm fis-sinagoga taghhom ragel bi spirtu hazin
u qabad jghajjat u jghid: «Ahna x’ghandna x’naqsmu, Gesù ta’
Nazaret? Gejt biex teqridna? Jien naf min int: Il-Qaddis ta’ Alla!»
Imma Gesù kkmandah: «Iskot! Ohrog minnu!»
Imbaghad l-ispirtu hazin lir-ragel beda jhabbtu hafna, ghajjat ghajta kbira u hareg
minnu.

U lkoll staghgbu, u bdew jistaqsu lil xulxin u jghidu: «Dan x’inhu?
X’taghlim gdid moghti bis-setgha! Sa lill-ispirti hziena jikkmanda, u
huma joqoghdu ghalih?»
U l-fama tieghu malajr xterdet mal-inhawi
kollha tal-Galilija.

Il-Kelma tal-Mulej
Rl . Tifhir lilek Kristu

L-AĦĦAR POSTS