ATTIVITAJIET - JANNAR - FRAR - MARZU 2012

Parrocca Naxxar - ATTIVITAJIET: JANNAR – FRAR – MARZU, 2012Gheziez,
Qed nibghatilkom l-attivitajiet principali ghal dawn it-3 xhur li gejjin. Nitlobkom tiehdu nota taghhom u tattendu ghalihom. Tajjeb nieqfu ftit mir-rutina ta’ kuljum u naghtu aktar kaz tal-formazzjoni umana u nisranija taghna. Heggu lil xulxin. Meta jkollna xi zjieda ta’ attivitajiet jew bdil ta’ dati, nibghatilkom updates aktar ‘il quddiem.

L-Arcipriet 8 ta’ Jannar 2012


JANNAR

PJAN PASTORALI GDIDMalli l-Pjan Pastorali l-gdid jigi approvat mill-Kunsill Parrokkjali fis-sessjoni ta’ Jannar, dan jigi ppubblikat fil-Website tal-parrocca. Barra Introduzzjoni dwar il-qaghda prezenti tal-parrocca, fih sitt sezzjonijiet li jkopru d-diversi oqsma ta’ hidma tal-parrocca – il-komunjoni, il-familja, il-liturgija, il-kateketika, id-djakonija u z-zghazagh. Tajjeb li ssegwuh halli tkunu tafu l-kontenut tieghu u taraw ukoll xi jkun is-sehem taghkom biex nimplimentawh.


KORS FORMAZZJONI PERMANENTI


L-Erbgha 11 ta’ Jannar fil-Knisja parrokkjali fis-7.00pm, laqgha ohra bis-suggett “Min hi l-Knisja?” Ghalfejn jezistu hafna knejjes meta l-Knisja hi wahda; Knisja lokali u dik universali; knejjes tal-Lvant mifrudin minna. Dan hu suggett interessanti specjalment billi f’Jannar niccelebraw il-Gimgha ghall-Ghaqda bejn il-Knejjes insara. Imexxi Fr Stefan Galea.

SEMINAR GHAL DAWK INVOLUTI FIL-LITURGIJA


Is-Sibt 21 ta’ Jannar se jsir Seminar ghal dawk kollha li qed jaghtu sehemhom fil-liturgija tal-parrocca, is-Sghajtar u San Pawl tat-Targa. Dan se jsir fil-Conference Hall tal-Oratorju bejn id-9.30am u 12.00pm. Se jmexxih id-Djaknu George Schembri bis-suggett: Kif inhejji ruhi spiritwalment qabel ma nitla’ fuq l-Ambone. Huma mistiedna l-Letturi, Animaturi u Ministri tat-Tqarbin. Nittamaw li jaghmlu hilithom u jattendu din il-laqgha ghalihom.

IT-TIELET LAQGHA GHALL-MIZZEWGINIs-Sibt 28 ta’ Jannar Fr Paul Chetcuti SJ jindirizza lill-koppji mizzewga fil-Conference Hall tal-Oratorju bis-suggett “Il formazzjoni kontinwa taghna bhala koppja”. Din hi t-tielet laqgha fis-sensiela ta’ erbgha organizzati mill-Kummissjoni Familja. Tibda fis-7.30pm. Mistiedna ghaliha l-koppji kollha.


FRAR


FESTA TAL-KANDLORA


Il-Hamis 2 ta’ Frar issir il-festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Fis-6,30pm isir it-tberik tax-xemgha, purcissjoni fil-knisja u koncelebrazzjoni. Billi tahbat ukoll Jum il-Hajja Konsagrata jiehdu sehem ukoll il-Patrijiet Gezwiti u s-sorijiet Dumnikani. Ikanta l-Kor Gaudete in Domino.

KORS FORMAZZJONI PERMANENTIL-Erbgha 15 ta’ Frar fil-Knisja parrokkjali fis-7.00pm laqgha ohra bis-suggett :
“Storja tal-Knisja I”. Il-Knisja tal-bidu wara l-appostli; il-missirijiet appostolici; il-persekuzzjonijiet u l-martri; l-ewwel ereziji u l-ewwel xizmi. Imexxi d-Djaknu George Schembri.

QUDDIESA KOMUNITARJA - Randan


Il-Gimgha 17 ta’ Frar issir quddiesa ohra komunitarja ghal-Lajci impenjati qabel ma jibda r-Randan. Din issir biex dawk kollha nvoluti f’xi hidma tal-parrocca jingabru flimkien u jirriflettu ftit fuq dan iz-zmien importanti fil-hajja tal-individwu u tal-komunita’. Tibda fit-7.40pm.


IR-RABA’ LAQGHA GHALL-MIZZEWGIN


Is-Sibt 18 ta’ Frar ir-raba’ laqgha organizzata mill-Kummissjoni Familja ghall-Mizzewgin fil-Conference Hall tal-Oratorju fis-7.30pm. Jitkellem is-sur Julian Sant Fournier bis-suggett: “L-intimita’ taghna bhala koppja”.

BIDU TAR-RANDAN


L-Erbgha 22 ta’ Frar jibda r-Randan Imqaddes. Ghas-6.00pm nibdew ningabru fil-Kappella tal-Gezwiti, Dar Loyola. Hemmhekk jitkanta s-Salm 50, “Ikollok Hniena minni O, Alla”. Wara tibda Mixja Penitenzjali sal-Knisja parrokkjali li fiha titkanta l-Litanija tal-Qaddisin. Fis-6.30pm Koncelebrazzjoni bit-tqeghid tal-Irmied. Dan ikun l-ewwel pellegrinagg tar-Randan.

HEALING SERVICEIl-Gimgha 24 ta’ Frar se jigi organizzat Healing Sevice mill-komunita’ ta’ Dr John Bonnici Mallia. Dan se jsir fil-Knisja parrokkjali fis-7.30pm.MARZU

EZERCIZZI GHALL-MIZZEWGINDin is-sena dawn l-ezercizzi se jsiru fil-Knisja parrokkjali bejn il-5 u 9 ta’ Marzu fis-7.00pm u se jmexxihom P. Martin Coleiro OFM. Nittamaw li l-koppji kollha jattendu ghalihom.

KORS FORMAZZJONI PERMANENTI


L-Erbgha 14 ta’ Marzu fil-Knisja parrokkjali fis-7.00pm bis-suggett: “Mose’ – il-Profeta ghar-Randan”. Xbieha ta’ Kristu Sacerdot; mexxej u profeta; il-kuntest storiku u s-sejha tieghu; il-figura ta’ Mose’ fl-Antik u l-Gdid Testment. Imexxi d-Djaknu George Schembri.

PELLEGRINAGG BIR-REDENTUR


Il-Gimgha 16 ta’ Marzu isir il-pellegrinagg bl-istatwa tar-Redentur. Fil-5.30pm quddiesa u wara jibda l-pellegrinagg ghall-habta tas-6.15pm. Tinghad il-Via Crucis matul it-triq u fl-ahhar il-Barka Sagramentali. Tajjeb li r-residenti jixghelu s-slaleb matul it-triq. Dan ikun it-tieni pellegrinagg tar-Randan.

N.B. Il-Kunsill Pontificju ghall-Familja se jorganizza s-Seba’ Laqgha Mondjali ghall-Familji Kattolici li se ssir f’MILAN bejn it-30 ta’ Mejju u t-3 ta’ Gunju. Qed isir sforz biex diversi koppji mid-dinja kollha jattendu ghal din il-laqgha. Tkun haga sabiha li anke l-parrocca taghna tkun rapprezentata b’numru ta’ koppji. Min hu nteressat, ikellimni.

L-Arcipriet

L-AĦĦAR POSTS