HARSA 'L QUDDIEM - ATTIVITAJIET - OTTUBRU sa DICEMBRU 2011

Lil-Lajci impenjati:

Attivitajiet OTTUBRU – NOVEMBRU - DICEMBRU 2011

Gheziez,

Qed nibghatilkom l-attivitajiet ghal dawn l-ewwel 3 xhur tas-sena socjali. Isir hafna hsieb biex l-attivitajiet jigu organizzati sew, ghalhekk, importanti li tiehdu nota taghhom minn kmieni biex tippartecipaw fihom.

Zewg hwejjeg


Nixtieq infakkarkom f’zewg hwejjeg importanti:


(a) il-htiega tal-FORMAZZJONI. Ma nistghux inkunu insara – segwaci tal-Imghallem Gesu’ jekk ma niffurmawx ruhna minn kull lat. Inkella nibdew nirrepetu l-istess hwejjeg minghajr ma nkunu nafu ghalfejn qed naghmluhom. Dawk li llum tilfu l-fidi hafna drabi ttraskuraw il-formazzjoni taghhom u meta nholqulhom id-dubji jew sabu min ihabbathom, tfixklu;


(b) il-htiega li nkunu ta’ SUPPORT ghal xulxin. Il-partecipazzjoni taghna fl-attivitajiet tal-parrocca jghinuna nsiru nafu aktar lil xulxin u napprezzaw it-tajjeb li hawn fostna. Illum ma nistghux inkampaw f’socjeta’ anonima. Ghandna bzonn ta’ xulxin. Ghalhekk, dawn l-attivitajiet m’ghandniex inharsu lejhom bhala piz zejjed ma’ dak li diga’ ghandna izda bhala mezz kif nissahhu fil-fidi taghna u fil-komunita’.

Daqsi tafu kemm qed nghixu f’socjeta’ dejjem aktar sekularizzata. Illum Malta m’ghadhiex kollha nisranija jew kattolika u ghalhekk jekk ma nehdux il-fidi taghna bis-serjeta’ nispiccaw ninhatfu mill-kultura ta’ madwarna. L-attivitajiet ta’ formazzjoni, dawk socjali u kulturali, il-festi liturgici, huma ntizi biex jigbruna flimkien halli niehdu gost nghixu l-fidi taghna fil-prezenza ta’ xulxin. Meta jkollna s-support aktar nahdmu bil-qalb fil-ghalqa tal-Mulej.

Appell herqan


Naghmel appell herqan lil kull min hu nvolut fil-liturgija – sacerdoti, animaturi, letturi u ministri tat-Tqarbin biex NAGHMLU L-ALMU taghna halli naghtu servizz mill-ahjar. Il-fatt li f’dawn iz-zminijiet imqallba numru sabih ta’ Maltin ghadhom jattendu ghall-Ewkaristija fil-knejjes taghna – anke f’dawk tal-parrocca taghna, ghandna nqishuh bhala GRAZZJA minn Alla. Dan iwassalna biex inhossu responsabbilta’ qawwija fuq spallejna halli nghinuhom jersqu aktar qribU u fl-istess hin ihossuhom qed jippartecipaw fil-liturgija li noffru. Irridu niftakru li AHNA LKOLL RESPONSABBLI tal-fidi ta’ xulxin. Gwaj ghalina jekk bin-nuqqas ta’ hegga taghna jkun hemm min jabbanduna t-Tempju tal-Mulej u l-hajja nisranija.

Nawgura lil kulhadd sena ohra ta’ hidma fl-ghalqa tal-Mulej. Inheggeg lil dawk li qed jahdmu biex itejbu l-operat taghhom billi jzidu d-doza tal-imhabba u l-hegga f’hidmiethom u ‘l dawk li forsi ntelqu, biex ihossu l-urgenza tas-sejha tal-Mulej li qed jghidilna “Illum mur ahdem fil-ghalqa tieghi.” Jalla dal-kliem isib art fertili. Tistghu taraw dan id-djarju fil-website tal-parrocca: www.bambinanaxxar.org fis-sezzjoni Harsa ‘l Quddiem. Dan id-djarju jigi aggornat minn zmien ghal zmien hekk kif ikun hemm xi attivitajiet godda. Grazzi hafna tax-xhieda u l-hidma taghkom.

Dun Evan

Arcipriet

4 ta’ Ottubru 2011

OTTUBRU

SEMINAR GHALL-KATEKISTI
Bhal ma jsir ta’ kull sena, il-Kummissjoni Kateketika tal-parrocca se torganizza Seminar ghal dawk kollha li jwasslu t-taghlim nisrani lit-tfal u zghazagh fil-parrocca taghna. Dawn jinkludu l-katekisti taz-zewg centri tal-Museum u c-centri tas-Sghajtar u San Pawl tat-Targa. Se jsir is-Sibt 1 ta' Ottubru, bejn id-9.15am u 12.00pm fil-Conference Hall tal-Oratorju. Se jmexxi Fr. Carl Sultana mill-Kummissjoni Kateketika Djocesana. Is-suggett ghal din is-sena se jkun: “Kif noholqu ambjent ta’ talb fil-klassi skond l-eta’ tat-tfal”.

FESTA MADONNA TAR-RUZARJU
Il-Hadd 9 ta' Ottubru, niccelebraw il-festa tal-Madonna tar-Ruzarju billi fil-5.00pm quddiesa kantata u wara ssir purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna mit-toroq tas-soltu. Imexxi Dun David Torpiano, sacerdot novell. Wara, fil-knisja isir il-kant tas-Salve Regina u celebrazzjoni ewkaristika. Ilkoll imheggin nattendu, inkluz il-Fratelli.

ORDINAZZJONI G}AD-DJAKONAT
Il-Gimgha 14 ta’ Ottubru fil-Knisja Arcipretali taz-Zejtun, fis-6.30pm seba’ seminaristi se jigc ordnati Djakni minn Mons. Arcisqof. Fosthom se jkun hemm GEORGE SCHEMBRI, seminarista li ilu maghna minn Lulju li ghadda. Huwa xieraq li nitolbu ghalih u min jista’ jattendi ghal din ic-celebrazzjoni sabiha.

KORS GHALL-MIZZEWGIN
Il-Kummissjoni Familja se torganizza kors ta’ erba’ laqghat ghall-mizzewgin kollha fl-Oratorju darba fix-xahar fis-7.30pm. Sibt 15 Ott: Qafas ghal zwieg sod - Fr. Vince Magri SJ; Sibt 19 Nov: Ir-relazzjoni tal-koppja: komunikazzjoni u konflitti – Mariosa u Frank Micallef; Sibt 17 Dic: L-initimita’ bejn il-koppja – Julian Sant Fournier; Sibt 28 Jan: Il-formazzjoni kontinwa taghna bhala koppja – Fr. Paul Chetcuti SJ. Kif taraw dawn huma suggetti relevanti hafna ghal zmienna u jghinu lill-koppja jirriflettu fuq ir-relazzjoni taghhom. Nittama li hafna japplikaw ghal dan il-kors interessanti. Ikkuntattjaw: familjiflimkien@gmail.com


QUDDIESA KOMUNITARJA
L-ewwel quddiesa komunitarja tas-sena socjali se ssir il-Gimgha 21 ta' Ottubru, fit-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali. Kull min hu mpenjat f’xi hidma ta’ appostolat fil-parrocca hu mheggeg jattendi. Dan huwa mument sabih hafna fejn nitolbu u naqsmu l-esperjenzi taghna flimkien f’ambjent li mhux dejjem ikun possibli fil-quddies l-iehor. Appell specjali jmur lil min qatt ma jattendi. Nixtieq nara ‘l kulhadd!

FESTA TAL-KONSAGRAZZJONI TAL-KNISJA
Festa sabiha li twassalna biex niftakru fil-konsagrazzjoni taghna fil-Maghmudija, huwa l-anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali taghna li saret fil-11 ta’ Dicembru 1767. Il-Knejjes parrokkjali f’Malta, izda jiccelebraw dan l-anniversaru fl-ahhar Hadd ta’ Ottubru.
* is-Sibt 29 ta' Ottubru: fis-6.00pm Ghasar kantat bil-Malti. Ikollna folji apposta biex insegwuh. Jaghlaq bil-barka sagramentali.
* Il-Hadd 30 ta' Ottubru: fid-9.30am Koncelebrazzjoni bl-omelija. Fiz-zewg okkazjonijiet jigu ncensati l-Altar Maggur u t-tnax–il Salib tal-Konsagrazzjoni li ghandna fil-Knisja li jirrapprezentaw it-tnax il-appostlu li fuqhom hi mibnija l-Knisja ta’ Kristu. Kemm l-altar kif ukoll is-slaleb kienu gew midluka biz-zejt imhallat bil-balzmu, hekk kif nigu midluka ahna fil-maghmudija taghna.


NOVEMBRU

GHOTI TAL-GRIZMA TAL-ISQOF
Ic-celebrazzjoni tal-Grizma tal-Isqof se ssir is-Sibt 12 ta' Novembru fil-5.00pm ghat-tfal li jattendu fic-centru tas-Sghajtar minn Mons. Arcisqof Emeritus Guzeppi Mercieca u l-Hadd 13 ta' Novembru fil-5.00pm ghat-tfal tac-centru tal-Museum minn Mons. Arcisqof Pawl Cremona.

ASSEMBLEA PARROKKJALI
Kull parrocca hija mitluba li darba f’sena torganizza dik li tissejjah l-Assemblea Parrokkjali li ghaliha jkun mistieden kulhadd b’mod specjali l-lajci impenjati. Din se ssir il-Hamis 24 u l-Gimgha 25 ta' Novembru. Din is-sena l-Assemblea ghandha importanza akbar ghax fiha se jitfassal il-Pjan Parrokkjali ghas-snin 2012-2014. Importanti ghalhekk li LKOLL KEMM AHNA NATTENDU u li f’dawk il-jumejn, hadd mill-entitajiet tal-parrocca MA JORGANIZZA XEJN waqt l-Asemblea. Nigu ahna u nhajru ohrajn ha naghtu l-opinjonijiet taghna.


DICEMBRU

RIGAL LID-DAR TAL-ANZJANI
Bhal ma ghamilna f’dawn l-ahhar snin, nhar l-Epifanija naghtu rigal lid-Dar Familja Mqaddsa li ghandna fil-parrocca taghna. Id-Direttur innfisu jissuggerilna xi bzonn partikulari ghal din id-Dar. Matul il-jiem tal-Avvent ikun hemm l-envelopes fil-Knisja parrokkjali u fil-kappella tas-Sghajtar.

NOVENA TAL-MILIED
In-Novena bi thejjija ghall-festa tal-Milied tibda bejn il-15 u t-23 ta’ Dicembru. Diversi gruppi u ghaqdiet janimaw il-quddiesa tas-6.30pm sabiex nifhmu dejjem aktar dak li jfisser it-twelid ta’ Sidna Gesu’ ghalina llum. Naraw li nkunu prezenti u ma nittehdux mill-genn ta’ dawk il-granet. Din is-sena in-Novena se tkun animata mid-Djaknu George Schembri.

KUNCERT TAL-MILIED
Il-Kuncert annwali tal-Milied organizzat mill-Kor Iubilate Deo se jsir it-Tnejn 19 ta' Dicembru fis-7.30pm fil-Knisja Arcipretali. Naghmlu l-almu taghna u nattendu halli napprezzaw is-sbuhija tal-muzika f’dawn il-granet hekk sbieh tas-sena.

UPDATES TAL-ATTIVITAJIET FIL-PARROCCA - NAXXAR

1. Ghadu kif hareg il-PROGRAMM tal-Kors ta’ Formazzjoni Permanenti ghal-Lajci organizzat mill-parrocca taghna. Dan se jsir bi preparazzjoni ghas-SENA TAL-FIDI imhabbra minn Benedettu XVI. Il-laqghat isiru fil-Knisja parrokkjali l-Erbgha darba f’xahar sa Gunju li gej.

2. QUDDIESA KOMUNITARJA ohra ghal-Lajci impenjati se ssir il-Gimgha 25 ta’ Novembru qabel ma jibda l-Avvent. Din issir fil-knisja parrokkjali fis-7.30pm. Kull min b’xi mod hu nvolut f’ hidma ta’ appostolat hu mheggeg jattendi.

3. L-ASSEMBLEA PARROKKJALI se ssir il-Hamis l-1 ta’ Dicembru fil-Conference Hall tal-Oratorju fis-7.15pm. Fiha se jigi pprezentat il-Pjan Pastorali gdid ghall-parrocca ghas-snin 2012 - 2014. Importanti li dawk impenjati fil-parrocca jattendu u jaghmlu s-suggerimenti taghhom.

4. IS-SEMINAR organizzat ta’ kull sena mill-Kummissjoni Liturgija ghal-Letturi, Animaturi u Ministri Straordinarji tat-Tqarbin se jsir is-Sibt 21 ta’ Jannar 2012 fl-Oratorju. Id-Djaknu George Schembri se jitkellem dwar “Kif inhejju ruhna b’mod spiritwali qabel ma nitilghu fuq l-Ambone” Jibda fid-9.30am sa 12.00pm. Kull min qed jaghti sehmu fil-Liturgija hu mheggeg ihalli din il-gurnata libera. Huma mistiedna wkoll dawk tas-Sghajtar u San Pawl tat-Targa.


Updates Posted by Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS