NOVENA ta' MARIJA BAMBINA u PROGRAMM TAL-FESTA - DATI MPORTANTI

NOVENA ta' MARIJA BAMBINA


Fis-6.00pm ruzarju u kurunellaFis-6.30pm Quddiesa Kantata bl-omelija u wara kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali.
il-predikatur tan-Novena - Rev. Dun Jonathan Farrugia
Dawn huma d-dati tal-attivitajiet fin-NOVENA ta' MARIJA BAMBINA biex kulhadd ikun jaf bihom minn kmieni:


it-Tnejn 29 ta’ Awwissu ghall-Anzjani;
it-Tlieta 30 ta’ Awwissu ghal-Lajci u ghaqdiet;
l-Erbgha 31 ta’ Awwissu, Morda filghodu u Residenti taz-zoni filghaxija;
il-Hamis 1 ta’ Settembru ghall-Abbatini;
il-Gimgha 2 ta’ Settembru ghal dawk li tilfu ‘l xi hadd ghaziz ghalihom;
is-Sibt 3 ta’ Settembru ghal dawk li kellhom tarbija u ghall-Familji.


Nittamaw li kulhadd jattendi ghal dawn l-attivitajiet biex b’hekk inhejju ruhna spiritwalment ghall-festa li gejja.

L-AĦĦAR POSTS