ATTIVITAJIET - JANNAR - FRAR - MARZU 2011

JANNAR

QUDDIESA GHALL-FAMILJI
Il-Hadd 16 issir quddiesa ohra ghall-familja kollha. Fil-quddiesa tal-11.00am koppja jaghtu l-esperjenza taghhom kif huma jsibu hin jahdmu fil-formazzjoni tal-gharajjes qabel iz-zwieg.

SEMINAR GHAL DAWK INVOLUTI FIL-LITURGIJA
Is-Sibt 15 se jsir Seminar ghal dawk kollha li qed jaghtu sehemhom fil-litiurgija tal-parrocca, is-Sghajtar u San Pawl tat-Targa. Dan se jsir fil-Conference Hall tal-Oratorju bejn id-9.30am u 12.00pm. Se jmexxih Fr Michael Bugeja mis-Segretarjat tal-Litugija tad-Djocesi. Is-suggett ikun: L-Influwenza tat-Tridu tal-Ghid fuq is-sena liturgika (II parti). Huma mistiedna l-Letturi, Animaturi u Ministri tat-Tqarbin. Nittamaw li jaghmlu hilithom u jattendu din il-laqgha ghalihom.

LAQGHA GHALL-KUMMISSJONI FAMILJA TAL-UNITA’ 7
Ta’ kull sena qed issir laqgha fejn il-membri ta’ kummissjoni partikulari tal-erba’ parrocci tal-Unita’ jiltaqghu flimkien. Din id-darba jmiss il-KUMMISSJONI FAMILJA. Il-membri ta’ din il-Kummissjoni tal-parrocca taghna se jiltaqghu ma’ shabhom mt-3 parrocci l-ohra u jiddiskutu flimkien il-hidma taghhom. Se jkunu prezenti l-koppja li tmexxi l-Kummissjoni Familja Djocesana. Din se ssir fil-Katekumenju, il-Mosta, il-{imgha 21 ta’ Jannar fis-7.00pm.

KORS DWAR IS-SAGRAMENTI
Fl-Assemblea Parrokkjali dejjem tissemma l-htiega ta’ laqghat ta’ formazzjoni ghal kulhadd. Din is-sena hsibna norganizzaw kors ta’ hames laqghat immexxijin mic-Centru Komunikazzjoni Dumnikana dawr is-sagramenti bis-suggett: Is-Sagramenti Qdiemu? Huma laqghat miftuhin ghal kulhadd. Se jsiru fil-knisja parrokkjali kull nhar ta’ Erbgha fis-7.00pm. Il-granet huma: 26 ta’ Jannar, 9 ta’ Frar, 16 ta’ Frar, 23 ta’ Frar u 2 ta’ Marzu.

FRAR
FESTA TAL-KANDLORA
L-Erbgha 2 ta’ Frar issir il-festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Fis-6,30pm isir it-tberik tax-xemgha, purcissjoni fil-knisja u koncelebrazzjoni. Billi tahbat ukoll Jum il-Hajja Konsagrata jiehdu sehem ukoll il-Patrijiet Gezwiti u s-sorijiet Dumnikani. Ikanta l-Kor Gaudete in Domino.

QUDDIESA GHALL-FAMILJI
Il-Hadd 13, quddiesa ghall-familji kollha f’tal-11.00am. Esperjenza dwar l-adozzjoni.

MARZU
QUDDIESA KOMUNITARJA
Il-Gimgha 4, issir quddiesa ohra komunitarja ghal-Lajci impenjati qabel ma jibda r-Randan. Din issir biex dawk kollha nvoluti f’xi hidma tal-parrocca jingabru flimkien u jirriflettu ftit fuq dan iz-zmien importanti fil-hajja tal-individwu u tal-komunita’. Tibda fit-7.45pm.

QUDDIESA GHALL-FAMILJI
Il-Hadd 13, quddiesa ghall-familji kollha f’tal-11.00am.

PELLEGRINAGG BIR-REDENTUR
Il-Gimgha 18, isir il-pellegrinagg bl-istatwa tar-Redentur. Fil-5.30pm quddiesa u wara jibda l-pellegrinagg ghall-habta tas-6.15pm. Tinghad il-Via Crucis matul it-triq u fl-ahhar il-Barka Sagramenntali. Tajjeb li r-residenti jixghelu s-slaleb matul it-triq.

EZERCIZZI SPIRITWALI
L-Ezercizzi se jsiru hekk :-
Ghall-kulhadd: mit-Tnejn 14 sal-Gimgha 18 ta' Marzu fid-9.15am: P. Michael Camilleri, OP
Ghall-Mizzewgin: mit-Tnejn 21 sal-Gimgha 25 ta’ Marzu: P. Chartles Tabone, OP
Ghal Kulhadd: mit-Tnejn 11 sal-Gimgha 15 ta’ April: P. Joseph Mamo. OFM, Conv.

L-AĦĦAR POSTS