IL-PARROĊĊA

KNISJA ARCIPRETALI MARIJA BAMBINA

Knisja Parrokkjali: Tel: 21437767
Centru Pastorali Sghajtar: Tel: 21419515 / 21410341
Centru Pastorali Gesu' Hniena Divina: Tel: 21581266 / 21581353

Oratorju: Tel: 21417953

In-Naxxar kien wiehed mill-ghaxar parrocci li kien hawn f'Malta fl-1436.
Il-Knisja tallum inbniet minn Tumas Dingli bejn is-snin 1616 u 1630, u biz-zmien zdidulha n-navati tal-gnub u saret faccata gdida.
Data tad-Dedikazzjoni: 11 ta' Dicembru 1729
Il-festa tigi ccelebrata fit-8 ta' Settembru.

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-bieb tal-genb tal-Knisja, Naxxar
Tel. : 21435376; 21434673

E-Mail: parrocca.naxxar@maltadiocese.org

Tista' tikkuntattja dirett lill-Arcipriet fuq
E-Mail: davidgauci7@gmail.com


Numru tal-Parruccani: 15,000 (approx.)
Numru tal-Familji: 4,500 (approx.)


Presbiterju Parrokkjali:
Kan. Dun David Gauci - Arcipriet
Rev. Dun Mark Spiteri - Vici Parroku
Mons.Rev. Richard Borg
Dun Christopher Bugeja
Dun Karm Tanti
Dun Raymond Zammit - Rettur - Sghajtar
Kan. Dun Michael Agius – Rettur – San Pawl tat-Targa u Birguma
Patri Salv Sammut SJ - Awziljarju

Kunsill Pastorali Parrokkjali:
President: Arcipriet
Segretarja: Ms Dorothy Fenech

Sacerdoti li joqghodu fil-parrocca:
Dun Ray Toledo

Kummissjonijiet:
Kummissjoni Liturgija
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Djakonija
Maghmudijiet ta' trabi taht sena: 95
L-Ewwel Tqarbina: 189
Konfermazzjoni: 187
Zwigijiet: 61
Funerali: 65

Purcissjonijiet:
Il-Vitorja
Gesu' Redentur
Gimgha l-Kbira
Rxoxt
Corpus Domini
Qalb ta' Gesu`
Madonna tad-Duluri
Madonna tar-Ruzarju
Madonna tad-Duttrina
San Guzepp

L-AĦĦAR POSTS