CENTRU SOCJALI ANZJANI • Centru Socjali Anzjani

  ANZJANI (Nisa u Rgiel 'l fuq minn 60 sena)
  Fejn Tiltaqa': Media Room, Annexe
  Gurnata: Il-Hamis
  Hin: 8.45am
  Lil Min Tikkuntatja: 
 • LEADER
 • Mr. Alfred Mallia 

 • Il-GRUPP ta' l-ANZJANI taghna, li huwa taht id-Direzzjoni tal-Caritas, niltaqghu kull nhar ta' Hamis filghodu ghall- Quddiesa tad-8.45 am, imbaghad nitilghu fl'Annexe. Kulhadd 'il fuq mis-sittin sena jista' jsir membru u ma hemm l-ebda hlas. Kulhadd huwa liberu jekk iridx jattendi jew le f'kull laqgha, jigifieri mhux bilfors li wiehed huwa marbut li jrid jigi kull gimgha. F'dawn il-laqghat ahna nitolbu flimkien, inkantaw, u nitghallmu. Ikollna tahdidiet interessanti minn diversi kelliema mharrga. Insiru nafu izjed lil xulxin u fejn nistghu nghinu lil xulxin u Anzjani ohrajn li jkunu jhossuhom wehedhom. Ikollna wkoll harga darba fix-xahar kif ukoll ikliet biex niehdu gost flimkien. Minn irid jinghaqad maghna jista' icempilli fuq in-numri ta' hawn fuq.

L-AĦĦAR POSTS